Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 131/8 oraz części działki nr 120, obręb 3, m. Pakość

Pakość, 17 listopada 2017 r.  
KIO.6733.11.3.2017                                                                   
 OBWIESZCZENIE  
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)   

zawiadamiam   

że, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, z dnia 14 listopada 2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 131/8 oraz części działki nr 120, obręb 3, m. Pakość.
     
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº- 12ºº, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia od dnia publicznego ogłoszenia.      

Rozdzielnik: 
  1. Tablica ogłoszeń. 
  2. Strona BIP. 
  3. aa.

                                                                      Pakość, 22 grudnia 2017 r.   
KIO.6733.11.7.2017     
ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),   

z a w i a d a m i a m  
 
strony postępowania, iż zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 131/8 i 120, obręb 3, m. Pakość. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8.00 – 12.00, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.        

Otrzymują: 
1. Strony wg odrębnego rozdzielnika - BIP, 
2.  aa.


Pakość, 11 stycznia  2018 r. 
 KIO.6733.1.2.2018 
  
O B W I E S Z C Z E N I E

 
            Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 

zawiadamiam
  
że w dniu 11 stycznia 2018 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 131/8 i 120, obręb 3, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº - 12ºº, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
  
Rozdzielnik: 
  1. Tablica ogłoszeń. 
  2. Strona BIP 
  3. aa

metryczka


Wytworzył: Adrianna Nowicka (17 listopada 2017)
Opublikował: Adrianna Nowicka (17 listopada 2017, 13:01:24)

Ostatnia zmiana: Adrianna Nowicka (11 stycznia 2018, 13:12:10)
Zmieniono: obwieszczenie o wydaniu decyzji i zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 386