Eksploatacja kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "WOJDAL 29"


Pakość, dnia 30 kwietnia 2018 r.
KIO.6220.17.2017.HR
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Panią Urszulę Kustosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kopalnia Żwiru i Piasku Urszula Kustosz, wnioskiem z dnia 02 października 2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m

że w dniu 11 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „WOJDAL 29”, przewidywanego do realizacji na części działek nr 97, 101/4, 11/5 w miejscowości Wojdal, gmina Pakość.”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
 
Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


Pakość, dnia 8 grudnia 2017 r.
                    

KIO.6220.17.2017.HR

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o:

wydaniu postanowienia z dnia 28 listopada 2017 r, znak: KIO.6220.17.2017.HR, ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny pospolitej - piasku ze złoża „WOJDAL 29”, przewidywanego do realizacji na części działek nr 91, 101/4, 101/5 w miejscowości Wojdal, gm. Pakość”, złożeniu w dniu 1 grudnia 2017 r. przez Wnioskodawcę – Kopalnię Żwiru i Piasku Urszula Kustosz raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, jako organu właściwego w sprawie.
 
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości (pok. nr 18) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 11 stycznia 2018 r.
 
Niezbędna dokumentacja sprawy będzie wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18). Z ww. dokumentacją sprawy można zapoznać się w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 11 stycznia 2018 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.
 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (8 grudnia 2017)
Opublikował: Hanna Ryterska (11 grudnia 2017, 12:16:45)

Ostatnia zmiana: Adrianna Nowicka (30 kwietnia 2018, 07:50:42)
Zmieniono: Zawiadomienie o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 478