Wykonanie studni głębinowej na terenie działki nr 143 w m. Wielowieś


Pakość, 29 grudnia 2017 r.
 
KIO.6220.20.2017.HR
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Pana Rafała Dzikowskiego, wnioskiem z dnia 18 października 2017  r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w 29 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na terenie działki nr 143, położonej w m. Wielowieś, gmina Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 – 12.00.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (29 grudnia 2017)
Opublikował: Hanna Ryterska (31 stycznia 2018, 08:23:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327