2020 r.

2020 r.

Dot. zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość.

Pakość, 07 sierpnia 2020 r.  KIO.6730.30.10.2020           OBWIESZCZENIE o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy  Na podstawie art. 10, 49a oraz 106 [...]

Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie działek nr 38/5, 38/16, 38/27 obr. Mielno, gm. Pakość.

Pakość, 04 sierpnia 2020 r.  KIO.6733.9.3.2020          OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na [...]

Wniosek o wydanie postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określonego w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Dziarnowo

Pakość, dnia 29 lipca 2020 r.  KIO.6220.15.2020.HR OBWIESZCZENIE     W związku ze złożonym przez Pana Marcina Wróbel, działającego w imieniu Spółki z o. o. Quadran Wind Park 7, wnioskiem z dnia 8 lipca [...]

Przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Pakość

KIO.6220.16.2020.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Pawła Bróździńskiego działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, wnioskiem z dnia 17 lipca [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW na działkach nr 67, 68, 69 obręb Ludkowo, gm. Pakość

KIO.6220.13.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Spółka Jawna z siedzibą w  m. Wojdal, wnioskiem z dnia z dnia 17 [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy do 1 MW na działkach nr 67, 68, 69 obręb Ludkowo, gm. Pakość

KIO.6220.12.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Spółka Jawna z siedzibą w  m. Wojdal, wnioskiem z dnia z dnia 17 [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 161/7, 161/6, 161/9, 161/2 w obrębie Rybitwy, gm. Pakość

KIO.6220.11.2020.PG OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 140/4, 146/1, 147 oraz 142/1 w obrębie Wielowieś

KIO.6220.8.2020.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy- budowa pomostu na terenie części działki nr 2/1 obręb Mielno, gm. Pakość

 Pakość, 06 sierpnia 2020 r.   KIO.6730.79.10.2020   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych, na terenie działek obręb 1, m. Pakość oraz obręb Ludkowo, gm. Pakość”.

KIO.6220.12.2020.PG OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem w ulicy Krótkiej w Pakości na terenie działek nr 120, 131/8, 416/27, 416/10, 416/16, 416/15, 416/9 obr. 3, m. Pakość.

Pakość, 20 lipca 2020 r.  KIO.6733.8.8.2020    O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek położonych w: obr. 4, m. Pakość, obr. Rybitwy, gm. Pakość, obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz obr. Giebnia, gm. Pakość

Pakość, 06 sierpnia 2020 r.   KIO.6733.7.15.2020   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. [...]

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, na terenie działek o nr ewid. 55/5, 55/6, 80/6, 102/3, 118/1, 146, ob. Rybitwy, 2/29, 3/152, 3/154, 4, 5/2, 7, ob. 4, 119, 120, 123, 124, ob. Wielowieś, 24/1, 24/3, 27/6, ob. Giebnia

KIO.6220.1.2020.PGZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana W...... P......, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu reprezentującego Gminę [...]

Budowa w obrębie Węgierce, gm. Pakość elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 17 MW

KIO.6220.15.2019.PGZAWIADOMIENIEo wniesieniu odwołaniaZgodnie z art. 10, art. 49a i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  z a w i a d a m i a m,że od decyzji znak [...]

Wydobywanie kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów nr: 42/2, 42/3, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/21, 48/5, 48/6, 112/1, 112/7, 112/8 ze złoża piasku w miejscowości Wojdal

KIO.6220.4.2018.HROBWIESZCZENIEUrząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Wydobywanie kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69/3, 69/4, 69/5, 69/8, 70/4, 70/5, 84/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/3 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Wojdal

KIO.6220.20.2019.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Wymiana linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/6, 88 obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz działek nr 111, 112/4 obr. Rybitwy, gm. Pakość.

Pakość, 15 czerwca 2020 r.   KIO.6733.6.11.2020   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość 2” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 12/8, obręb Dziarnowo oraz części działki o nr ew. 279, obręb Kościelec

KIO.6220.21.2019.PGZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Panią A.... S.... pełnomocnika firmy Quadran Polska Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu: 20.12.2019r.), w sprawie wydania decyzji [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 4/9, 4/28, 4/41, 5/1, obręb Giebnia

KIO.6220.19.2019.PGOBWIESZCZENIEW związku ze złożonym dnia 27 marca 2020r. (data wpływu: 30.03.2020r.) przez firmę PVE 41 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy wnioskiem o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa, polegającej na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych przy jazie zastawkowym na stopniu wodnym Pakość w miejscowościach Wielowieś i Giebnia

Pakość, 10 czerwca 2020 r.   KIO.6733.5.16.2020   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działek nr 94/24, 94/16, 94/17, 94/19, 94/20, 94/21 obr. 1, m. Pakość.

Pakość, 06 maja 2020 r. KIO.6733.3.14.2020   O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielowieś 3) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą

KIO.6220.8.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana M..... B....., pełnomocnika firmy Worm 10 Sp. z o. o. z siedzibą w Chrząszczycach ul. Opolska 25a, 46-060 Chrząszczyce, wnioskiem [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działkach nr 37/2 i 128, obręb Ludkowo, gmina Pakość

KIO.6220.11.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka, Pana Daniela Kowalczyka oraz Pana Emanuela Kowalczyka – wspólników Spółki Cywilnej Elektrownie Wiatrowe Andrzej [...]

Budowa sieci wodociągowej na terenie działek obręb 4, m. Pakość, obręb Rybitwy, gm. Pakość, obręb Wielowieś, gm. Pakość, oraz obręb Giebnia, gm. Pakość.

Pakość, 27 stycznia 2020 r.   KIO.6733.1.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. [...]

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Żabiej w Pakości wraz z wylotem do Kanału Noteckiego, na terenie działki nr 239/2 obręb 2, m. Pakość oraz na terenie działki nr 84 obręb Rybitwy

KIO.6733.2.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działek nr 34/92, 34/93 obręb Dziarnowo, gm. Pakość

Pakość, 16 stycznia 2020 r.   KIO.6733.4.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. [...]

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, ob. Rybitwy, ob. Wielowieś, ob. Giebnia, Gmina Pakość

KIO.6220.1.2020.PGOBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania w sprawiedecyzji o środowiskowych uwarunkowaniachW związku ze złożonym przez Pana XXXX XXXX, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” [...]

Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW w obrębie Wojdal, Mielno i Ludkowo w gminie Pakość

KIO.6220.16.2019.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

metryczka