2022 r.

2022 r.

Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „WOJDAL 32” na działkach ewid. nr 101/2, 101/8 i 101/9 w miejscowości Wojdal, gmina Pakość

Pakość, dnia 19 października 2022 r. KIO.6220.15.2022.HR OBWIESZCZENIE               Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Giebni, gm. Pakość na działkach o nr ewid. 4/23, 4/42, 4/43, 4/45, 4/60, 4/61, 4/62, 4/75, 4/76, 4/79, 4/81, 89

postanowienie prostujące omyłkęPakość, dnia 26 sierpnia 2022 r.KIO.6220.10.2022.HRZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowegoW związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. POLOMARKET, wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. (data wpływu [...]

Budowia farmy fotowoltaicznej „Pakość – Wielowieś Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW na działce nr 140/7 obręb Wielowieś, gmina Pakość

Pakość, dnia 24 sierpnia 2022 r.KIO.6220.11.2022.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

"Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce ewidencyjnej 3/212 obręb ewid. 4 Pakość”

Pakość, dnia 6 lipca 2022 r.KIO.6220.14.2022.PGOBWIESZCZENIEUrząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Uruchomienie kopalni kruszywa naturanlego LUDKOWO IX

   Pakość, dnia 12 lipca 2022 r.KIO.6220.22.2021.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez KOPALNIĘ KRUSZYWA NATURALNEGO LUDKOWO  I s. c. A Siembab & K. Gębala , wnioskiem z dnia 5 października 2021 r., [...]

Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość, planowanego na działkach o nr ewid.144/2, 144/6

Pakość, dnia 2 sierpnia 2022 r.KIO.6220.13.2022.HROBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

„Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Ludwiniec zlokalizowanej na części działki o nr 35/7 w miejscowości Ludwiniec, gm. Pakość”.

                                         &nbs [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 150421C relacji Kościelec Kujawski-Mimowola

Pakość, dnia 9 maja 2022 r.KIO.6220.26.2021.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Pakość wnioskiem z dnia 30 listopada 2021 r. (data wpływu), zgodnie z art. 49 [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 1504477C relacji Rycerzewko-Smyrnia

   Pakość, dnia 6 maja 2022 r.KIO.6220.1.2022.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Pakość wnioskiem z dnia 10 stycznia 2022 r. (data wpływu), zgodnie z [...]

Budowa instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania na terenie działki o nr ew. 2/53 w Pakości, obręb 0004, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Pakość, dnia 8 września 2022 r.KIO.6220.3.2022.HROBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zbieranie odpadów na terenie działek o nr ew. 3/161 i 3/162 w Pakości, gmina Pakość, województwo kujawsko-pomorskie

Pakość, 17 listopada 2022 r.KIO.6220.25.2021.PG           ZAWIADOMIENIEo przedłużeniu terminuNa podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

"Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW"

Decyzja SKO w Bydgoszczy z dnia 30 września 2022 r. znak: SKO-4220/32/22Pakość, 31 maja 2022 r.KIO.6220.16.2019.PGZawiadomienieo przedłużeniu terminuZgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej Ludkowo, gmina Pakość

                                         &nbs [...]

metryczka