Budowa farmy fotowoltaicznej Ludkowo, gmina Pakość

                                                                                                                                                 Pakość, dnia 28 lutego 2022 r.
KIO.6220.15.2021.PG
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek złożony przez Pana Andrzeja Kowalczyka, Pana Daniela Kowalczyka i Pana Emanuela Kowalczyka – wspólników spółki cywilnej Elektrownie Wiatrowe Andrzej Kowalczyk, Daniel Kowalczyk, Emanuel Kowalczyk z siedzibą w m. Wojdal, z dnia 7 czerwca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludkowo gmina Pakość obejmującej następujące działki: nr 59/2, 60, 61, 74/1, 74/4, 63/1, 64/3, 66/12, 66/4, 67, 68, 69, 50, 49, 48/2, 44, 43/1, 42/5, 41/7, 51/3, 52/3, 33/6, 65/3, 65/4, 66/9, 66/10, 66/11, 66/14, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88/1, 88/2, 65/5, 89/1, 89/2, obr. Ludkowo, gm. Pakość”.

W powyższej sprawie, 7 lutego 2021 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.15.2021.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Fotowoltaicznej Ludkowo Gmina Pakość”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organami administracji właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 1 marca 2022 r. do 30 marca 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (1 marca 2022)
Opublikował: Paulina Gad (2 marca 2022, 08:14:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87