Zbieranie odpadów na terenie działek o nr ew. 3/161 i 3/162 w Pakości, gmina Pakość, województwo kujawsko-pomorskie


                                                                                     Pakość, dnia 29 kwietnia 2022 r.
KIO.6220.25.2021.PG
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek złożony przez Worldwide Invest Line Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 listopada 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów na terenie działek o nr ew. 3/161 i 3/162 w Pakości, gmina Pakość, województwo kujawsko-pomorskie”.

W powyższej sprawie, 17 marca 2022 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.25.2021.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na Zbieraniu odpadów na terenie działek o nr ew. 3/161 i 3/162 o łącznej powierzchni 1,8383 ha, w Pakości, gmina Pakość, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 4 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Pakość, dnia 17 marca 2022 r.
KIO.6220.25.2021.PG
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W związku z wnioskiem złożonym przez Spółkę z o. o. Worldwide Invest Line z siedzibą w Warszawie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów na terenie działek o nr ew. 3/161 i 3/162 w Pakości, gmina Pakość, województwo kujawsko-pomorskie”, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości:

że dnia 17 marca 2022 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.25.2021.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów na terenie działek o nr ew. 3/161 i 3/162 w Pakości, gmina Pakość, województwo kujawsko-pomorskie”.

W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Kościelec. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 18 marca 2022 r.

treść postanowienia (610kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (18 marca 2022)
Opublikował: Paulina Gad (18 marca 2022, 07:22:17)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (29 kwietnia 2022, 13:58:12)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59