Budowa instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania na terenie działki o nr ew. 2/53 w Pakości, obręb 0004, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Pakość, dnia 8 września 2022 r.
KIO.6220.3.2022.HR
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

podaję do publicznej wiadomości informację o:
  • wydaniu postanowienia z dnia 28 marca 2022 r, znak: KIO.6220.3.2022.HR, ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania na terenie działki o nr ew. 2/53 w Pakości, obręb 0004, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie”,
  • złożeniu przez Wnioskodawcę - Spółkę WORLDWIDE INVEST LINE, raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia (data wpływu do tut. Urzędu 22 sierpnia 2022 r.),
  • przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
  • wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, jako organu właściwego w sprawie.


Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: h.ryterska@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 12 października 2022 r.

Niezbędna dokumentacja sprawy będzie wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 . Z ww. dokumentacją sprawy można zapoznać się w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12 października 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 


Pakość, dnia 20 kwietnia 2022 r.
KIO.6220.3.2022.HR
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2022 r., znak: KIO.6220.3.2022.HR, postępowania wszczętego na wniosek Spółki WORLDWIDE INVEST LINE, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania na terenie działki o nr ew. 2/53 w Pakości, obręb 0004, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie”, do czasu przełożenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 20 kwietnia 2022 r.

Pakość, dnia 31 marca 2022 r.
KIO.6220.3.2022.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
 
W związku z wnioskiem złożonym przez Spółkę z o. o. WORLDWIDE INVEST LINE, reprezentowaną przez pełnomocnika - Panią xxxxxxxxxxxxxx, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania na terenie działki o nr ew. 2/53 w Pakości, obręb 0004, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie”, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości:
że dnia 28 marca 2022 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.3.2022.HR, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania na terenie działki o nr ew. 2/53 w Pakości, obręb 0004, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie”.
 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.
W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 31 marca 2022r.

postanowienie raport (347kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (31 marca 2022)
Opublikował: Hanna Ryterska (31 marca 2022, 15:18:11)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (23 września 2022, 13:58:22)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73