Przebudowa drogi gminnej nr 1504477C relacji Rycerzewko-Smyrnia


   Pakość, dnia 6 maja 2022 r.

KIO.6220.1.2022.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana xxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Pakość wnioskiem z dnia 10 stycznia 2022 r. (data wpływu), zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m:
że w dniu 6 maja 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 150447C relacji Rycerzewko-Smyrnia”, planowanego do realizacji na działkach o nr 81 w obrębie Rycerzewo oraz nr 3 w obrębie Kościelec.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
Pakość, dnia 5 kwietnia 2022 r.
KIO.6220.1.2022.HR
Zawiadomienie
o zebraniu materiału dowodowego


W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Pakość, wnioskiem z dnia 10 stycznia 2022 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 
zawiadamiam strony
 
o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 1504477C relacji Rycerzewko-Smyrnia.
 
            Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (w dniach i godzinach pracy Urzędu), bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia, tj. do dnia 20 kwietnia 2022 r.
 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (5 kwietnia 2022)
Opublikował: Hanna Ryterska (5 kwietnia 2022, 15:05:20)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (13 maja 2022, 09:21:41)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 70