„Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Ludwiniec zlokalizowanej na części działki o nr 35/7 w miejscowości Ludwiniec, gm. Pakość”.

                                                                                                                                                Pakość, dnia 22 września 2022 r.
KIO.6220.6.2022.PG
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o:

•    wydaniu postanowienia z dnia 26 maja 2022 r, znak: KIO.6220.6.2022.PG, ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej SPV Ludwiniec zlokalizowanej na części działki o nr 35/7 w miejscowości Ludwiniec, gm. Pakość”,
•    złożeniu przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia (data wpływu do tut. Urzędu: 1 września 2022 r.),
•    przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
•    wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, jako organu właściwego w sprawie.
    Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: p.gad@pakosc. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie od 23 września 2022 r. do 24 października 2022 r. ,
 
Niezbędna dokumentacja sprawy będzie wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4. Z ww. dokumentacją sprawy można zapoznać się w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie od 23 września 2022 r. do 24 października 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia


Pakość, dnia 11 lipca 2022 r.
KIO.6220.6.2022.PG
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postepowania wszczętego na wniosek Energomix Solar Farm 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej SPV Ludwiniec zlokalizowanej na części działki o nr 35/7 w miejscowości Ludwiniec, gm. Pakość”, postanowieniem z dnia 11 lipca 2022 r., znak: KIO.6220.6.2022.PG.

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Ludwiniec. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 11 lipca 2022 r.

postanowienie zawieszenie (736kB) pdf

Pakość, dnia 6 maja 2022 r.
KIO.6220.6.2022.PG
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W związku z wnioskiem złożonym przez Energomix Solar Farm 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem pełnomocnika Pana  xxxxxx xxxxxx, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej SPV Ludwiniec zlokalizowanej na części działki o nr 35/7 w miejscowości Ludwiniec, gm. Pakość”, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości:

że dnia 6 maja 2022 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.6.2022.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej SPV Ludwiniec zlokalizowanej na części działki o nr 35/7 w miejscowości Ludwiniec, gm. Pakość”.

W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 6 maja 2022 r.

postanowienie raport (592kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Paulina Gad (6 maja 2022)
Opublikował: Paulina Gad (10 maja 2022, 12:57:40)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (23 września 2022, 12:13:26)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 51