Uruchomienie kopalni kruszywa naturanlego LUDKOWO IX

   Pakość, dnia 12 lipca 2022 r.

KIO.6220.22.2021.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez KOPALNIĘ KRUSZYWA NATURALNEGO LUDKOWO  I s. c. A Siembab & K. Gębala , wnioskiem z dnia 5 października 2021 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m
że w dniu 12 lipca 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego „LUDKOWO IX” na działkach ewid. nr 122/2, 123/2, 124/2, 125/1 i 126/2 w miejscowości Ludkowo, gmina Pakość.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.  Pakość, dnia 27 czerwca 2022 r.
KIO.6220.22.2021.HR
Zawiadomienie
o zebraniu materiału dowodowego


W związku ze złożonym przez KOPALNIĘ KRUSZYWA NATUALNEGO LUDKOWO I s. c. A. Siembab & K. Gębala, wnioskiem z dnia 5 października 2021 r. (data wpływu 12.10.2021 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 
zawiadamiam strony
 
o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego LUDKOWO IX w m. Ludkowo (cz. dz. nr 122/2, 123/2, 124/2, 125/1 i 126/2) gm. Pakość, pow. inowrocławski.
 
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (w dniach i godzinach pracy Urzędu), bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia, tj. do dnia 12 lipca 2022 r.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (27 czerwca 2022)
Opublikował: Hanna Ryterska (27 czerwca 2022, 14:14:21)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (19 lipca 2022, 14:38:20)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 75