Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość, planowanego na działkach o nr ewid.144/2, 144/6

Pakość, dnia 2 sierpnia 2022 r.
KIO.6220.13.2022.HR

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2022 r., znak: KIO.6220.13.2022.HR, postępowania wszczętego na wniosek Spółki PV 1600, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość”, planowanego na działkach o nr ewid. 144/2, 144/6, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 2 sierpnia 2022 r.


Pakość, dnia 5 lipca 2022 r.
KIO.6220.13.2022.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 


W związku z wnioskiem złożonym przez Spółkę z o. o. PV 1600, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość”, planowanej na działkach o nr ewid. 14/2, 144/6, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 

podaję do publicznej wiadomości:

że dnia 5 lipca 2022 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.13.2022.HR, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość”, planowanej na działkach o nr ewid. 14/2, 144/6.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.
W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Wielowieś. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 7 lipca 2022 r.Pakość, dnia 23 maja 2022 r.
KIO.6220.13.2022.HR
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


W związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. PV 1600, wnioskiem z dnia 12 maja 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.05.2022 r.), zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m:
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość”, planowanego na działkach o nr ewid.144/2, 144/6 .

Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii nt. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia (na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość).

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (23 maja 2022)
Opublikował: Hanna Ryterska (29 czerwca 2022, 13:25:38)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (2 sierpnia 2022, 15:45:58)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 56