"Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce ewidencyjnej 3/212 obręb ewid. 4 Pakość”


Pakość, dnia 6 lipca 2022 r.
KIO.6220.14.2022.PG
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MAXICAR Marcin Zalewski z siedzibą w Pakości, z dnia 15 czerwca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na działce ewidencyjnej 3/212 obręb ewid. 4 Pakość”.

W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organami administracji właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 7 lipca 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości oraz udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości.
Pakość, dnia 6 lipca 2022 r.
KIO.6220.14.2022.PG
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


W związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MAXICAR Marcin Zalewski z siedzibą w Pakości, wnioskiem z dnia 15 czerwca 2022 r., zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m:

że z dniem 15 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na działce ewidencyjnej 3/212 obręb ewid. 4 Pakość”.

Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu z prośbą o uzgodnienie raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.


metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (7 lipca 2022)
Opublikował: Paulina Gad (7 lipca 2022, 08:14:26)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (7 lipca 2022, 08:21:46)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 43