Budowia farmy fotowoltaicznej „Pakość – Wielowieś Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW na działce nr 140/7 obręb Wielowieś, gmina Pakość

Pakość, dnia 24 sierpnia 2022 r.
KIO.6220.11.2022.PG
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Grand Solar 16 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość – Wielowieś Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wielowieś, gmina Pakość, powiat inowrocławski, województwo Kujawsko – Pomorskie”. Inwestycja planowana jest do realizacji na działce nr 140/7 obręb Wielowieś, gmina Pakość, powiat inowrocławski, postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak: KIO.6220.11.2022.PG.

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Wielowieś. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 25 sierpnia 2022 r.

Pakość, dnia 13 lipca 2022 r.
KIO.6220.11.2022.PG
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W związku z wnioskiem złożonym przez Grand Solar 16 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem pełnomocnika Pana xxxxxxx xxxxxxx, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość – Wielowieś Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wielowieś, gmina Pakość, powiat inowrocławski, województwo Kujawsko – Pomorskie”, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości:

że dnia 13 lipca 2022 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.11.2022.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość – Wielowieś Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wielowieś, gmina Pakość, powiat inowrocławski, województwo Kujawsko – Pomorskie”, planowanego do realizacji na działce nr 140/7 obręb Wielowieś, gmina Pakość.

W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 14 lipca 2022 r.

postanowienie raport (591kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (15 lipca 2022)
Opublikował: Paulina Gad (15 lipca 2022, 14:20:45)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (25 sierpnia 2022, 13:50:05)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 57