zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Lipowej i Barcińskiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 13 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej i Lipowej, wyłoniono nabywców działki nr 119/35, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, którymi zostali Państwo Zbigniew i Helena Szkatulscy z Dobieszewic, gm. Janikowo, oferując kwotę nabycia w wysokości: 6.658,00 PLN. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż działki nr 373/6 o pow. 0,0653 ha, KW nr 56467 (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane), położonej w Pakości przy ul. Lipowej, stanowiąceej własność Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości – 4.770,00 PLN.  
Pakość, dnia 21 lipca 2009r.

n/znak: KIO 72241- 12/04/09
KIO 72241-20/06/09Informacja z przeprowadzonego w dniu 13 lipca 2009r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej i Lipowej.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm. ), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu dniu 13 lipca 2009r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej i Lipowej.

I.Przedmiotem przetargu były:
- działka nr 119/35 o pow. 0,0108ha, KW nr 27107 (ŁIV - łąka IV klasy bonitacyjnej), położona w Pakości przy ul. Barcińskiej
cena wywoławcza nieruchomości stanowiła brutto: 47.702,00 PLN (słownie: czterdzieścisiedemtysiecy siedemsetdwazłote 00/100)
- działka nr 373/6 o pow. 0,0653 ha, KW nr 56467 (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane), położona w Pakości przy ul. Lipowej;
cena wywoławcza nieruchomości stanowiła brutto: 47.702,00 PLN (słownie: czterdzieścisiedemtysiecy siedemsetdwazłote 00/100).

II. Do udziału w przetargu na sprzedaż działek byli:
a) Zbigniew i Helena Szkatluscy z Dobieszewic, gm. Janikowo (wadium w wysokości: 660,00 zł) – działka nr 119/35,
b) Tomasz Rejdak z Pakości (wadium w wysokości: 660,00 zł) – działka nr 119/35.

III. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż działki nr 373/6 o pow. 0,0653 ha, KW nr 56467 (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane), położonej w Pakości przy ul. Lipowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości – 4.770,00 PLN (słownie: czterytysiącesiedemsetsiedemdziesiąt złotych 00/100).

IV. W wyniku przeprowadzonego przetargu, nabywcami działki nr 119/35, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej zostali Państwo Zbigniew i Helena Szkatulscy z Dobieszewic, gm. Janikowo, oferując kwotę nabycia w wysokości: 6.658,00 PLN (słownie: sześćtysiecysześćsetpięćdziesiątosiemzłotych 00/100).
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PRZETARGU


I. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, oznaczonych odpowiednio:

- działka nr 119/35 o pow. 0,0108ha, KW nr 27107 (ŁIV - łąka IV klasy bonitacyjnej), położona w Pakości przy ul. Barcińskiej

a) Zbigniew i Helena Szkatluscy z Dobieszewic, gm. Janikowo (wadium w wysokości: 660,00 zł),
b) Tomasz Rejdak z Pakości (wadium w wysokości: 660,00 zł),

- działka nr 373/6 o pow. 0,0653 ha, KW nr 56467 (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane), położona w Pakości przy ul. Lipowej - Brak wpłaty wadium w ustalonej wysokości.
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DZ. U. z 2009r. Nr 55, poz. 450) oraz uchwały nr XXIII/205/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, a także uchwały nr XXV/182/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej, stanowiącej własność Gminy Pakość.


Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 09 czerwca 2009r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- działki nr 373/6 o pow. 0,0653 ha, KW nr 56467 (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane), położonej w Pakości przy ul. Lipowej,

cena wywoławcza nieruchomości stanowi brutto: 47.702,00 PLN (słownie: czterdzieścisiedemtysiecy siedemsetdwazłote 00/100)

- działki nr 119/35 o pow. 0,0108ha, KW nr 27107 (ŁIV - łąka IV klasy bonitacyjnej), położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej

cena wywoławcza nieruchomości stanowi brutto: 6.588,00 PLN (słownie: sześćtysięcypięćset osiemdziesiątosiemzłotych 00/100).

1. Przedmiotowe nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Pakość nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2009r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro -pok. nr 17.

3. Ostateczna wysokość ceny nabycia w/w nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zostanie ustalona w przetargu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
4.770,00 PLN- dz. nr 373/6;
660,00 PLN- dz. nr 119/35,
do dnia 07 lipca 2009r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na rachunek bankowy nr 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK oddział w Pakości.

5. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 85.

10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (9 czerwca 2009, 14:35:01)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (21 lipca 2009, 10:22:52)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1702