zamówienie na:

Dzierżawę nieruchomości położonej w m. Giebnia oraz sprzedaż lokalu użytkowego nr 3położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 3 oraz nieruchomości położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę garażami.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 24 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu wyłoniono dzierżawcę działki położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, którym został Pan Wojciech Kowalewski z Trląga oraz właściciela nieruchomości położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 3, którym został Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Barbara Olczykowska, z siedzibą w Pakości. 
Pakość, dnia 03 lipca 2009r.
 
Informacja z przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2009r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość oraz sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 3.
 
 
 Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm. ), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu dniu 24 lipca 2009r. o godz. 10 00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość oraz sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 3.
I. Przedmiotem przetargu były:
a)dzierżawa nieruchomości oznaczonej geodezyjnie dz. nr 4/41 o pow. 7,8832 ha, KW nr 23081, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; PsV (pastwiska trwałe klasy V), z  przeznaczeniem na cele rolnicze, wysokość czynszu dzierżawnego: 7,88 q żyta, co daje  równowartość: 307,32 zł rocznie
b) sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 59,13 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243. W skład omawianej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5913/132422 oraz udział we współwłasności w działce geodezyjnie oznaczonej nr 243 w takiej samej wysokości. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW 3620.
Cena wywoławcza lokalu użytkowego brutto – 145.302,00 zł (z uwzględnieniem podatku VAT), wadium w wysokości: 12 000,00 zł
II. Do udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie dz. nr 4/41 o pow. 7,8832 ha, KW nr 23081, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium, w ustalonej wysokości: 30,73 zł
- Smok Serwacy, zam. Mokre 79, 88-306 Dąbrowa;
- Olejniczak Anna, zam. Dąbrówka Kujawska 38, 86-060 Nowa Wieś Wielka;
- Janikowski Marek, zam. ul. Agrestowa 7/12, 65-780 Zielona Góra;
- Kopczyński Wacław, zam. ul. Brzozowa 4,  85-154 Bydgoszcz;
- Kowalewski Wojciech, zam. Trląg 14, 88-160 Janikowo.
Do udziału w przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 59,13 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości uprawnione były następujące osoby, które wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 12.000,00 zł
- Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Barbara Olczykowska, z siedzibą ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość;
III. W wyniku przeprowadzonego przetargu, dzierżawcą oraz nabywcą w/w nieruchomości zostali:
1.Pan Kowalewski Wojciech, zam. Trląg 14, 88-160 Janikowo – działka nr 4/41, oferując kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości brutto : 1.600,00 zł;
2.Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Barbara Olczykowska, z siedzibą ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość – lokal użytkowy nr 3 położony w budynku przy      ul. Św. Jana 3 w Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 146.762,00 zł.
 
 
 
 
 
 
Pakość, dnia 22 lipca 2009r.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 4/41 o pow. 7,8832 ha mieszczącej się w m. Giebnia gm. Pakość

1. Smok Serwacy, zam. Mokre 79, 88-306 Dąbrowa
2. Olejniczak Anna, zam. Dąbrówka Kujawska 38, 86-060 Nowa Wieś Wielka
3. Janikowski Marek, zam. ul. Agrestowa 7/12, 65-780 Zielona Góra
4. Kopczyński Wacław, zam. ul. Brzozowa 4, 85-154 Bydgoszcz
5. Kowalewski Wojciech, zam. Trląg 14, 88-160 Janikowo

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 59,13 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości

1. Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Barbara Olczykowska,
ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość

Lista, została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) w dniu 22 lipca 2009r.

Ogłoszenie o odwołaniu przetarguW związku z wystąpieniem niezgodności proceduralnych, polegających na mylnym określeniu terminu ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 326/88 o pow. 0,0020 ha oraz dz. nr 326/89 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, wynikającego z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz nie zawarciu w ogłoszeniu z dnia 23 czerwca 2009r. informacji dot. terminu ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 38 ust. 4 uogn, przetarg w przedmiocie sprzedaży w/w działek zostaje odwołany.

Z uwagi na zaistniałe błędy proceduralne, za które przepraszamy, niezwłocznie po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego aktualizacji operatu szacunkowego z dnia 25 czerwca 2008r. (art. 156 ust. 4 uogn), zostaną podjęte stosowne czynności administracyjne niezbędne do sprzedaży działek z wnioskowanym przeznaczeniem.


Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Pakość, 23 czerwca 2009 r.
N/znak: KIO 72243-20/05/09
N/znak: KIO 71441 – 01/VI/09
N/znak: KIO 72241-24/02/09

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr XXII/191/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 3, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość, uchwały nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia29 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz uchwałynr XXXII/221/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów Gminy Pakość w dzierżawę oraz określenia wysokości czynszów.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 23 czerwca 2009 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

a) dzierżawę następującej nieruchomości:
działka nr 4/41 o pow. 7,8832 ha, KW nr 23081, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; PsV (pastwiska trwałe klasy V), z przeznaczeniem na cele rolnicze, wysokość czynszu dzierżawnego: 7,88 q żyta
co daje równowartość: 307,32 zł rocznie

b) sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 59,13 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243. W skład omawianej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5913/132422 oraz udział we współwłasności w działce geodezyjnie oznaczonej nr 243 w takiej samej wysokości. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW 3620.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego brutto – 145 302,00 zł (z uwzględnieniem podatku VAT)
wadium w wysokości: 12 000,00 zł

c) sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
- dz. nr 326/88 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę: 1.760,00 zł (słownie: jedentysiącsiedemsetsześćdziesiąt złotych 00/100),

- dz. nr 326/89 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę: 1.710,00 zł (słownie: jedentysiącsiedemsetdziesięćzłotych 00/100).

Wyżej wymienione działki, położone są przy ul. Jankowskiej w Pakości i przeznaczone są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy pod zabudowę garażami murowanymi, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, na podstawie którego uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.

Przedmiotowe nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Pakość nie są obciążone ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości,ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.

Ostateczna wysokość ceny nieruchomości oraz wysokości czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
a) 30,73 zł – dzierżawa dz. nr 4/41,
b) 12 000,00 zł - lokal użytkowy,
c) 170,00 zł - działki położone przy ul. Jankowskiej (z przeznaczeniem pod garaż).

do dnia 21 lipca 2009 r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK oddział w Pakości.

Nabycie oraz dzierżawa przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia oraz na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego;

Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu;

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 85; (052) 566 60 89 lub (052) 566 60 88;

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

BurmistrzPakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (23 czerwca 2009, 15:30:42)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (3 sierpnia 2009, 22:20:39)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2082