zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej i Św. Jana, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: 72241-26/02/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 25 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 25 sierpnia 2009r. II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej oraz lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8, stanowiących własność Gminy Pakość wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu, wyłoniono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Rafał Popławski z Pakości. 
Pakość, dnia 02 sierpnia 2009 r.

n/znak: KIO 72241-26/05/09
KIO 72241-24/06/09


Informacja z przeprowadzonego w dniu 25 sierpnia 2009r. II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej oraz lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 25 sierpnia 2009r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości.

I.Przedmiotem przetargu były:
a) sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
- dz. nr 326/88 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi: 1.760,00 zł (słownie: jedentysiącsiedemset sześćdziesiąt złotych 00/100),
- dz. nr 326/89 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi: 1.710,00 zł (słownie: jedentysiącsiedemset dziesięćzłotych 00/100).
Wyżej wymienione działki przeznaczone są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy pod zabudowę garażami murowanymi, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, na podstawie którego uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.

b) sprzedaż lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8 wraz z prawem współużytkowania wieczystego w działce nr 197/3 w wysokości 4523/35957, o pow. ca 0,0515 ha, KW nr 13444; B- tereny mieszkaniowe.
cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.072,50 zł + VAT, co daje 8.628,45 zł (słownie: osiemtysięcysześćsetdwadzieściaosiemzłotych 45/100), gdzie:
- wartość lokalu użytkowego stanowi 5.347,52 zł (+ VAT),
- wartość udziału w gruncie: 1.724,98 zł (+ VAT)
Nieruchomość lokalowa składa się z dwóch pomieszczeń magazynowych, o pow. 20,91m2 oraz 24,32m2, gdzie w jednym znajduje się pompa służąca odprowadzaniu wody z piwnic budynku sąsiedniego i przechodzi część instalacji kanalizacji sanitarnej tegoż budynku. Nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie miał zatem obowiązek pozostawić w/w urządzenia w stanie nadającym się do dalszej eksploatacji, na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Św. Jana 8, a także udostępnić je w przypadku jakiejkolwiek awarii.
2.Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone.
3. Brak informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem są powyższe nieruchomości.

II. Do uczestnictwa w II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Pakości przy ul. Św. Jana 8 (lokal użytkowy nr 6 wraz z prawem współużytkowania wieczystego w działce nr 197/3 w wysokości 4523/35957) i Jankowskiej (dz. nr 326/88 i 326/89) był Pan Rafał Popławski zamieszkały w Pakości, ul. Św. Jana 3/8, który wpłacił wadium w wysokości 1.210,00 zł (870,00 zł +170,00 zł +170,00 zł).

III. W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą:
a) nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr 326/88 o pow. 0,0020 ha oraz 326/89 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, został Pan Rafał Popławski, zam. ul. Św. Jana 3/8, 88-170 Pakość, oferując kwoty nabycia w wysokości: 1.780,00 zł (słownie: jedentysiącsiedemsetosiemdziesiątzłotych 00/100) oraz 1.730,00 zł (słownie: jedentysiącsiedemsettrzydzieścizłotych 00/100), co łącznie stanowi 3.510,00 zł (słownie: trzy tysiąceczterystasześćdziesiątzłotych 00/100).
b) nieruchomości lokalowej nr 6, składającej się z dwóch pomieszczeń gospodarczych o pow. 20,91m2 oraz 24,32m2, położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 8, stanowiącej własność Gminy Pakość, KW nr 13444, został Pan Rafał Popławski zam. ul. Św. Jana 3/8, 88-170 Pakość, oferując kwotę nabycia, zawierającą podatek VAT - 22%, w wysokości: 8.718,45 zł (słownie: osiemtysięcysiedemsetosiemnaście złotych 45/100), z czego 6.592,02 zł - wartość lokalu użytkowego i 2.126,43 zł – wartość gruntu, na podstawie której zostanie ustalona I opłata i opłaty roczne z tytułu współużytkowania wieczystego.
Pakość, dnia 24 sierpnia 2009r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Pakości przy ul. Św. Jana 8 (lokal użytkowy nr 6 wraz z prawem współużytkowania wieczystego w działce nr 197/3 w wysokości 4523/35957) i Jankowskiej (dz. nr 326/88 i 326/89):

1. Pan Rafał Popławski zamieszkały w Pakości, ul. Św. Jana 3/8, który wpłacił wadium w wysokości 1.210,00 zł (870zł +170 zł +170 zł).

Lista, została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) w dniu 24 sierpnia 2009r.
n/znak: KIO 72241-26/02/09 Pakość, dnia 22 lipca 2009r.
KIO 72241-24/04/09
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz uchwały nr XXII/150/96 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 grudnia 1996r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych,
Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 22 lipca 2009r.
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- dz. nr 326/88 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi: 1.760,00 zł (słownie: jedentysiącsiedemsetsześćdziesiąt złotych 00/100),
- dz. nr 326/89 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi: 1.710,00 zł (słownie: jedentysiącsiedemsetdziesięćzłotych 00/100).

Wyżej wymienione działki, położone są przy ul. Jankowskiej w Pakości i przeznaczone są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy pod zabudowę garażami murowanymi, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, na podstawie którego uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.

- lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8 wraz z prawem współużytkowania wieczystego w działce nr 197/3 w wysokości 4523/35957, o pow. ca 0,0515 ha, KW nr 13444; B- tereny mieszkaniowe.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.072,50 zł + VAT, co daje 8.628,45 zł (słownie: osiemtysięcysześćsetdwadzieściaosiemzłotych 45/100), gdzie:
- wartość lokalu użytkowego stanowi 5.347,52 zł (+ VAT),
- wartość udziału w gruncie: 1.724,98 zł (+ VAT)

Nieruchomość lokalowa składa się z dwóch pomieszczeń magazynowych, o pow. 20,91m2 oraz 24,32m2, gdzie w jednym znajduje się pompa służąca odprowadzaniu wody z piwnic budynku sąsiedniego i przechodzi część instalacji kanalizacji sanitarnej tegoż budynku. Nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie miał zatem obowiązek pozostawić w/w urządzenia w stanie nadającym się do dalszej eksploatacji, na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Św. Jana 8, a także udostępnić je w przypadku jakiejkolwiek awarii.

· I publiczne przetargi ustne nieograniczone odbyły się odpowiednio: w dniu 16 czerwca 2009r. – sprzedaż lokalu użytkowego oraz w dniu 26 maja 2009r. – sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę garażami.

· Przedmiotowe nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Pakość nie są obciążone ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

· Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości,ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.

· Ostateczna wysokość ceny nabycia poszczególnych nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
- 170,00 zł – działki położone w Pakości przy ul. Jankowskiej,
- 870,00 zł – nieruchomośc położona w Pakości przy ul. Św. Jana.
do dnia 21 sierpnia 2009r. gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na rachunek bankowy nr 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK oddział w Pakości.

· Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

· Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

· Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 85.

· Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (22 lipca 2009, 09:04:36)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (2 września 2009, 12:33:39)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1712