zamówienie na:

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo - Piechcin

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: --------
termin składania ofert: 28 sierpnia 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo – Piechcin” wybrano ofertę złożoną przez firmę: „Drogi i Mosty” Henryk Boczek (oferta nr 4), ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny: brutto 279.680,12 zł, netto 229.246,00 zł netto. Termin udzielenia zamówienia: 10.09.2009r. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.
·    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo - Piechcin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo - Piechcin, położonej w gm. Pakość i znajdującej się na odcinku: km 0+000-1+440. Zamawiający przewiduje dwuetapowość robót budowlanych: I etap- remont drogi na odcinku: km 0+000-0+590 II etap-remont drogi na odcinku: km 0+590-1+440 Termin wykonania obydwu etapów przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2009r. · I etap- Gminie Pakość udzielono dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (funduszu celowego) na wykonanie rekultywacji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej. - W związku z udzieleniem powyższej dotacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał rozliczenia w/w odcinka drogi o długości 590 mb odrębną fakturą (wystawioną po protokolarnym odbiorze robót) oraz aby sporządził kosztorys powykonawczy właściwy dla niniejszego odcinka. · II etap- w całości zostanie sfinansowany ze środków Gminy Pakość. -Za wykonanie niniejszego odcinka drogi (po jego protokolarnym odbiorze) winna zostać wystawiona odrębna faktura jak również powinien być sporządzony kosztorys powykonawczy właściwy dla niniejszego odcinka (dł 850mb). Planowany zakres robót do wykonania jest właściwy dla obydwu etapów. Zakres robót jest następujący: - wyrównanie istniejącej podbudowy (mechanicznie)-6480 m2 -wyrównanie, uzupełnienie podbudowy kamieniem wapiennym w ilości- 40 m3 -wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 tj. warstwa grubości 3cm-6480m2 -ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy 4 cm-6480m2. Odwodnienie powierzchniowe- za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi uproszczony projekt wykonawczy (załącznik nr 8), szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 6, a także kosztorys ofertowy stanowiący przedmiary robót - załącznik nr 7. Wymagania dotyczące nawierzchni mineralno - asfaltowej zawarto w szczegółowych specyfikacjach technicznych - załącznik nr 6. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane o wartości min. 100.000,00 zł, 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 4) spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 5) wymagany termin wykonania - do dnia 30 wrzesień 2009r. 6) wymagany okres gwarancji na wykonane roboty - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego..
·    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia ; Za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzony przez organ wydający, przy czym w przypadku wystawienia przez urzędy miejskie, gminy poświadczeń, zaświadczeń, iż dany podmiot nadal figuruje w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Zamawiający przypomina, iż taki dokument jest ważny łącznie z wpisem do ewidencji i w takim przypadku należy złożyć do oferty oba dokumenty. 3) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne na rzecz ZUS i płatnościami na rzecz właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego, 4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje- min. 2), 5) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, lub stosowne oświadczenie w przypadku nie korzystania z podwykonawców, 2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożyć dodatkowo a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, b) uprawnienia kierownika robót, świadczącego usługi na rzecz wykonawcy; c) dodatkowo Zamawiający załącza formularz ofertowy w celu wypełnienia przez wykonawcę biorącego udział w procedurze przetargowej. 4. Forma składanych dokumentów: a) dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez wykonawcę, b) dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą - należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego poświadczonych przez polskie placówki konsularne stosownie do obowiązujących przepisów lub przez polskie placówki konsularne stosownie do obowiązujących przepisów lub przez notariusza kraju wystawienia w przypadku, gdy umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Polską a krajem wystawiającym dokument dopuszcza taką formę poświadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 w sali nr 19 (I piętro).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2009 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (236kB) pdf
Projekt wykonawczy uproszczony (2564kB) pdf
Kosztorys ofertowy (24kB) pdf
Plan orientacyjny (211kB) jpg
Plan sytuacyjny 1 (90kB) jpg
Plan sytuacyjny 2 (73kB) jpg
Przekrój normalny (45kB) jpg

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Strona tytułowa (13kB) pdf
Wykaz specyfikacji (4kB) pdf
Wymagania ogólne (132kB) pdf
Wyrównanie podbudowy tłuczniem (65kB) pdf
Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi (86kB) pdf
Nawierzchnia z betonu asfaltowego (98kB) pdf

WYJAŚNIENIE - RADŁOWO PIECHCIN.pdf (627kB) pdf
sprostowanie (593kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 lipca 2009, 13:05:38)

Ostatnia zmiana: Sylwia Cimer-Bronder (11 września 2009, 08:20:18)
Zmieniono: termin udzielenia zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1357