zamówienie na:

dzierżawę następującej nieruchomości: działka nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr 19701, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość; RIIIb (grunty rolne klasy IIIb), z przeznaczeniem na cele rolnicze

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO 72243-29/03
wartość: --------
termin składania ofert: 14 września 2009  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 14 września 2009 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, wyłoniono dzierżawcę, którym został Pan Jan Nieznalski z Kościelca. 

Pakość, dnia 22 września 2009 r.

Nasz znak: KIO 72243-29/07/09
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 14 września 2009 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 14 września 2009r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 14 (Biuro Rady Miejskiej), odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość.

I. Przedmiotem przetargu była:
a) dzierżawa nieruchomości oznaczonej geodezyjnie dz. nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr 19701, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość; RIIIb (grunty rolne klasy IIIb), z przeznaczeniem na cele rolnicze, wysokość czynszu dzierżawnego: 11,55 q żyta, co daje równowartość: 450,45 zł rocznie.

II. Do udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie dz. nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr 19701, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość; uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium, w ustalonej wysokości: 45,05 zł.

- Nieznalski Jan, zam. Kościelec 1, 88-170 Pakość;
- Dzioba Marcin, zam. Wielowieś 31, 88-170 Pakość.

III. W wyniku przeprowadzonego przetargu, dzierżawcą w/w nieruchomości został:

1.Pan Nieznalski Jan, zam. Kościelec 1, 88-170 Pakość – działka nr 28/4, oferując kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości brutto : 2.250,00 zł
(słownie: dwatysiącedwieściepięćdziesiątzłotych 00/100), co daje równowartość 57,69 q żyta

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, a mianowicie w dniu 22 września 2009 r. na okres 7 dni.
Pakość, dnia 11 września 2009r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 28/4 o pow. 1,4433 ha mieszczącej się w m. Wielowieś gm. Pakość
1.Nieznalski Jan, zam. Kościelec 1, 88-170 Pakość
2.Dzioba Marcin, zam. Wielowieś 31, 88-170 PakośćNa podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały nr XXXII/221/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów Gminy Pakość w dzierżawę oraz określenia wysokości czynszów.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 12 sierpnia 2009 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

dzierżawę następującej nieruchomości:

a) działka nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr 19701, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość; RIIIb (grunty rolne klasy IIIb), z przeznaczeniem na cele rolnicze,
wysokość czynszu dzierżawnego: 11,55 q żyta co daje równowartość: 450,45 zł rocznie
 • Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowi mienie komunalne Gminy Pakość, nie jest obciążona ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 14 (Biuro Rady Miejskiej).
 • Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w przetargu.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
  45,05 zł do dnia 10 września 2009 r. do godz. 14:00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK oddział w Pakości.
W przypadku wpłaty wadium gotówką w Kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.
 • Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego;
 • Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu;
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 88;
 • Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 sierpnia 2009, 12:16:02)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (22 września 2009, 10:02:07)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1602