zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2009/2010 na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ------------
termin składania ofert: 21 października 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2009/2010 na terenie miasta i gminy Pakość”, wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienia udzielono dnia 04.11.2009r. 
Pakość: Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2009/2010 na terenie miasta i gminy Pakość
Numer ogłoszenia: 176949 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2009/2010 na terenie miasta i gminy Pakość.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych w mieście i gminie Pakość. Łączna długość dróg i ulic do zimowego utrzymania wynosi dla miasta 17,52 km dla gminy 42,36 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Plan Zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie zimowym 2009-2010 na terenie miasta i gminy Pakość.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, -wykonali w ciągu ostatnich 3 lat zamówienia polegające na świadczeniu usług w zakresie Akcja Zima - wykaz, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 4)spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 5)wymagany termin wykonania - do dnia 31 marca 2010r. 6)dysponują min. następującym sprzętem:- ładowarka czołowa (typu Fadroma lub równoważna) - 2 szt.; - ciągnik z pługiem (rozgraniczyć w zależności od mocy silnika) - 1 szt.; - piaskarka - 1 szt. 7)Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji usług wykonywanych w ramach Akcji Zima 2009-2010 należy: -odśnieżanie, likwidacja śliskości zimowej, - wywóz śniegu, -wykonywanie robót porządkowych w trakcie i po zakończeniu sezonu zimowego, -utrzymanie dróg stanowiących przedmiot umowy w stanie nadającym się do bezpiecznego użytkowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia..
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia; Za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzony przez organ wydający, przy czym w przypadku wystawienia przez urzędy miejskie, gminy poświadczeń, zaświadczeń, iż dany podmiot nadal figuruje w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Zamawiający przypomina, iż taki dokument jest ważny łącznie z wpisem do ewidencji i w takim przypadku należy złożyć do oferty oba dokumenty. 3)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem całkowitej wartości świadczonych usług oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje- min. 1), 4)wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, lub oświadczenie w przypadku nie korzystania z podwykonawców, 5)wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, 6)wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, w celu realizacji zamówienia, 7)dodatkowo zamawiający załącza formularz ofertowy, w celu wypełnienia przez wykonawcę biorącego udział w procedurze przetargowej. 2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul. Rynek 4 w Pakości (88-170), pok. nr 18.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 4 w Pakości, sekretariat (parter, pok. nr 5).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Akcja_zima_2009_SIWZ (141kB) pdf
Plan (142kB) word
Tabela_do_planu (53kB) word

metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (13 października 2009, 14:34:27)

Ostatnia zmiana: Sylwia Cimer-Bronder (4 listopada 2009, 15:00:40)
Zmieniono: informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1113