zamówienie na:

Usługi transportowe

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---------------
termin składania ofert: 22 października 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego przetargu nieograniczonego na: "Usługi transportowe" wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowo- Budowlano –Komunalne, Ireneusz Reimus, ul. Różana 31, 88-170 Pakość. Dnia 5.11.2009r. udzielono zamówienia Wykonawcy. 
Pakość: Usługi transportowe
Numer ogłoszenia: 177031 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe wykonywane ciągnikiem rolniczym wraz z oprzyrządowaniem na terenie miasta i gminy Pakość, oraz usługi transportowe samochodem osobowym, przystosowanym do przewozu powyżej 5 osób. Usługi wykonywane ciągnikiem rolniczym będą obejmować: · transport, · koszenie, · podlewanie zieleni miejskiej, · wykonywanie oprysków, · rozsiewanie nawozu, · orki, · prace agregatem rolniczym, · bronowanie. Natomiast usługi wykonywane samochodem osobowym będą obejmować między innymi: · przewozy pracowników UM w Pakości (m.in. wybory), · przewozy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu przez okres obowiązywania umowy, · wyjazdy służbowe (delegacje). Usługi będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy. Wykonawca biorący udział w prowadzonej procedurze ma obowiązek dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania świadczonych usług zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - należy potwierdzić w oświadczeniu na jednym arkuszu (załącznik nr 4 SIWZ). Wykonawca oświadcza, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 24 ustawy. 2. Warunki dodatkowe: - wykonawca wszystkie usługi wykonywane w ciągu ostatnich trzech lat wykonał z należytą starannością. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia..
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przedstawi niżej wymienione dokumenty: 1. Wykonawca krajowy a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub równoważne oświadczenie; c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub równoważne oświadczenie (jeśli dotyczy wykonawcy); d) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub równoważne oświadczenia. 2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Wszyscy Wykonawcy mają obowiązek złożyć dodatkowo a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje wykonawca; c) dokumenty uprawniające wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia, a wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874- tekst jednolity)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pakości (88-170), pok. nr 18.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2009 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie Urzędu Miejskiego (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SIWZ_transport (111kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (13 października 2009, 14:42:59)

Ostatnia zmiana: Sylwia Cimer-Bronder (5 listopada 2009, 11:34:07)
Zmieniono: informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1108