zamówienie na:

Dzierżawa działki nr 25/1 o pow. 14,49ha, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, na okres 3 lat. Przeznaczenie - na cele rolnicze.

zamawiający: Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO 72243-37/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 17 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu, dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Kowalewski Zbigniew, zam. Trląg 46, 88-160 Janikowo – działka nr 25/1, oferując kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości brutto : 5.550,00 zł (słownie: pięćtysięcypięćset pięśdziesiątzłotych 00/100), co daje równowartość 142,30 q żyta rocznie. 
Pakość, dnia 25 listopada 2009 r.


Nasz znak: KIO 72243-37/09/09          
 INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 17 listopada 2009 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość.

    Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 17 listopada 2009r. o godz. 10 00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość.

I. Przedmiotem przetargu była:
a) dzierżawa nieruchomości oznaczonej geodezyjnie dz. nr 25/1 o pow. 14,4900 ha,        KW nr 37680, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; RIVa, IVb, V (grunty rolne klasy IVa, IVb, V), z przeznaczeniem na cele rolnicze, wysokość czynszu dzierżawnego: 46,21 q żyta, co daje równowartość: 1.802,19 zł rocznie

II. Do udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie dz. nr 25/1 o pow. 14,4900 ha, KW nr 37680, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium, w ustalonej wysokości: 180,22 zł

- Wiliński Tadeusz, zam. Gorzany 23, 88-170 Pakość;
- Kowalewski Wojciech, zam. Trląg 14, 88-160 Janikowo;
- Zieliński Marek, zam. Szeroki Kamień 1, 88-192 Piechcin;
- Zieliński Przemysław, zam. Szeroki Kamień 1, 88-192 Piechcin;
- Nieznalski Kazimierz, zam. Wielowieś 61, 88-170 Pakość;
- Michalak Stanisław, zam. Aleksandrowo 8,  88-192 Piechcin;
- Bełza Bronisław, zam. Rybitwy 83, 88-170 Pakość;
- Kowalewski Zbigniew, zam. Trląg 46, 88-160 Janikowo.

III. W wyniku przeprowadzonego przetargu, dzierżawcą w/w nieruchomości został:

1. Pan Kowalewski Zbigniew, zam. Trląg 46, 88-160 Janikowo – działka nr 25/1, oferując kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości brutto : 5.550,00 zł (słownie: pięćtysięcypięćset pięśdziesiątzłotych 00/100), co daje równowartość 142,30 q żyta rocznie.

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, a mianowicie w dniu 25 listopada 2009 r. na okres 7 dni.


Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 25/1 o pow. 14,4900 ha mieszczącej się w  m. Giebnia gm. Pakość

1.Wiliński Tadeusz, zam. Gorzany 23, 88-170 Pakość;

2.Kowalewski Wojciech, zam. Trląg 14, 88-160 Janikowo;

3.Zieliński Marek, zam. Szeroki Kamień 1, 88-192 Piechcin;

4.Zieliński Przemysław, zam. Szeroki Kamień 1, 88-192 Piechcin;

5.Nieznalski Kazimierz, zam. Wielowieś 61, 88-170 Pakość;

6.Michalak Stanisław, zam. Aleksandrowo 8,  88-192 Piechcin;

7.Bełza Bronisław, zam. Rybitwy 83, 88-170 Pakość;

8.Kowalewski Zbigniew, zam. Trląg 46, 88-160 Janikowo.
       

Lista została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) w dniu 13 listopada 2009 r.
Pakość, 14 października 2009 r.
Nasz znak: KIO 72243-37/07/09

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały nr XXXII/221/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów Gminy Pakość w dzierżawę oraz określenia wysokości czynszów.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 14 października 2009 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:


- dzierżawę następującej nieruchomości:
a) działka nr 25/1 o pow. 14,4900 ha, KW nr 37680, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; RIVa,IVb,V (grunty orne klasy IVa,IVb,V), z przeznaczeniem na cele rolnicze,
wysokość czynszu dzierżawnego: 46,21 q żyta
co daje równowartość: 1.802,19 zł rocznie

· Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowi mienie komunalne Gminy Pakość, nie jest obciążona ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

· Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.

· Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w przetargu.

· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
a) 180,22 zł

do dnia 12 listopada 2009 r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK oddział w Pakości.
W przypadku wpłaty wadium gotówką w Kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.

· Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

· Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego;

· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu;

· Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 88;

· Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (14 października 2009, 12:50:51)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (25 listopada 2009, 09:07:04)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetagu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2092