zamówienie na:

Sprzedaż działki nr 26/21 o pow. 0,0092ha, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO 72241-19/09
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 2 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą zostali Państwo Bernard i Elżbieta Urbaniak w ustawowej wspólności majątkowej, zam. w Pakości przy ul. Radłowskiej 30, oferując kwotę nabycia w wysokości 4.442,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 00/100). 
Pakość, dnia 10 grudnia 2009r.
N/znak: KIO 72241-19/07/09

Informacja z przeprowadzonego w dniu 02 grudnia 2009r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm. ), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 02 grudnia 2009r. o godz. 10.00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 15 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości.

1.Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej -działka nr 26/21 o pow. 0,0092ha, KW nr 23175, stanowiącej własność Gminy Pakość.
2.Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona.
3.Brak informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
4.Do uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym uprawnieni byli Państwo Bernard i Elżbieta Urbaniak z Pakości, którzy wpłacili wymagane wadium w wysokości: 440,00 zł do dnia 27 listopada br. W przetargu uczestniczył Pan Bernard Urbaniak.
5.W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą zostali Państwo Bernard i Elżbieta Urbaniak w ustawowej wspólności majątkowej, zam. w Pakości przy ul. Radłowskiej 30, oferując kwotę nabycia w wysokości 4.442,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 00/100).


Informacja o wyniku przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 10 grudnia 2009r., na okres 7 dni.

 


Pakość, dnia 30 listopada 2009 r.
 
 n/znak: KIO 72241-19/06/09


Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej - działka nr 26/21 o pow. 0,0092ha, KW nr 23175, stanowiącej własność Gminy Pakość.

1. Państwo Bernard i Elżbieta Urbaniak, zam. w Pakości przy ul. Radłowskiej 30, którzy wpłacili wadium w wysokości 440,00 zł (słownie: czterystaczterdzieścizłotych 00/100).

Lista, została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) w dniu 30 listopada 2009r.OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XXV/222/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość,

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 28 października 2009r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 26/21 o pow. 0,0092ha, KW nr 23175, położona w Pakości przy ul. Radłowskiej,
cena wywoławcza – 3.600,00 PLN netto + VAT, co stanowi brutto: 4.392,00 PLN

· Przedmiotowa nieruchomość gruntowa będąca własnością Gminy Pakość, nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

· Przetarg odbędzie się w dniu 02 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 15.

· Ostateczna cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 440,00 PLN do dnia 27 listopada 2009r. - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego (do godz. 14.00) lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK oddział w Pakości.

· Kupno przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

· Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia jego zamknięcia w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

· Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 85.

· Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (28 października 2009, 08:43:15)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (10 grudnia 2009, 12:04:35)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1525