zamówienie na:

Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne- wymiana okien

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP341/XIV/PN/09
wartość: ----------
termin składania ofert: 15 grudnia 2009  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w dniu wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne – wymiana okien”, wybrano ofertę złożoną przez firmę REMAR Sławomir Markier z siedzibą w Pakości. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki cenowe na realizację przedmiotowego zamówienia, w kwocie brutto: 18665,46 zł, uzyskując maksymalną liczbę punktów – 100. Umowę zawarto dnia 28.12.2009r.  

Pakość: Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej
w Radłowie na lokale mieszkalne- wymiana okien


Numer ogłoszenia: 207597 - 2009; data zamieszczenia:
13.11.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170
Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052
5666075.


·           Adres
strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale
mieszkalne- wymiana okien.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: 45421132-8 Instalowanie okien Przedmiotem niniejszego zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych w części, o której mowa w pkt. 1 lit. a
niniejszego rozdziału SIWZ -tylko w zakresie wymiany okien. Pozostały zakres
zadania, o którym mowa w pkt. 1 lit. a -w części dot. likwidacji istniejącej
stolarki okiennej, pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 tegoż rozdziału SIWZ pn. Opis
przedmiotu zamówienia, będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.
Roboty budowlane mające na celu adaptację części budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne j.w. zawierają następujące branże:
1. budowlaną: a) wymiana, częściowa likwidacja stolarki okiennej - zgodnie z
projektem pn.: Aneks do projektu budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie
z m-ca października 2009r. b) malowanie sufitów i ścian, roboty blacharskie,
montaż nowych drzwi do budynku, wykonanie ścianek wewnętrznych na piętrze
budynku, tynkowanie, roboty dekarskie. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym w dokumentacji. 2. elektryczną i teletechniczną - m.in.
wewnętrzna linia zasilająca, oświetleniową i gniazd wtyczkowych 230V, sygnalizacji
dzwonkowej, telefoniczną i odgromową, ochrony przepięciowej, od porażeń.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji. 3.
instalacje c.o., cw, wod-kan. - która ma na celu wykonanie instalacji zimnej
wody, wody ciepłej użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
dla potrzeb projektowanych mieszkań na piętrze budynku. Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji. Wymagany okres gwarancji na
wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące od dnia odebrania
przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu
końcowego..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień
uzupełniających: tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


·           Opis
warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki podstawowe zgodnie z
art. 22 ust. 1 ustawy - należy potwierdzić w oświadczeniu na jednym arkuszu
(załącznik nr 2 SIWZ). Wykonawca oświadcza, że: a) posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności, b) posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia , c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia, stosownie do art. 24 ustawy. 2. Ocena spełnienia
warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena spełniania ww warunków
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
ww. warunki wykonawca spełnił. 3. Z ubiegania się o zamówienia publicznego
wyklucza się wykonawców, którzy: - nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych
opisanych w ppkt. 1 lit a-d, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba,
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, -
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, - o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą
- Prawo zamówień publicznych, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 3) jej
złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu
ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 Pzp.,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z treścią art. 92
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne..


·            Informacja
o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w sprawie
spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 od pkt 1 do pkt 4 i nie
podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2
- wg załącznika nr 2 do SIWZ 2. Oświadczenie o akceptowaniu warunków
określonych w SIWZ- wg załącznika nr 3 do SIWZ 3. Doświadczenie wykonawcy i lub
podwykonawcy - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat lub jeśli
przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w krótszym okresie- wykaz
wykonanych w tymże okresie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Wykonawca musi wykazać, że
wykonywał co najmniej jedno zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z
przedmiotem zamówienia t.j. w zakresie budowy lub przebudowy lokali. 4. Wykaz części
zamówienia, które wykonawca zamierza przeznaczyć podwykonawcom- wg załącznika
nr 5 (jeśli dotyczy). 5. Zaakceptowany projekt umowy- wg załącznika nr 6 do
SIWZ. 6. Kosztorys(y) ofertowy(e). 7. Do oferty winna być dołączona kopia
uprawnień budowlanych kierownika budowy. 8. Polisa, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z
przedmiotem zamówienia. 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 10. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku
zaległości podatkowych (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert) lub równoważne oświadczenie. 11. Zaświadczenie z ZUS o
nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne(wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) lub
oświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu lub równoważne oświadczenie. 12. Aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert lub równoważne oświadczenie. 13. Aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub równoważne oświadczenie
(jeśli dotyczy). Dokumenty składane w formie kopii(kserokopii) wymagają
poświadczenia adnotacją: za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
składania oferty -Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków
skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od
Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły
spełnia niespełna. 5. Zaakceptowany projekt umowy- wg załącznika nr 6 do SIWZ.
6. Kosztorys(y) ofertowy(e). 7. Do oferty winna być dołączona kopia uprawnień
budowlanych kierownika budowy. 8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. 9. Aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Zaświadczenie z
właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych (wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub równoważne
oświadczenie. 11. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu do składania ofert) lub oświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub równoważne
oświadczenie. 12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
lub równoważne oświadczenie. 13. Aktualną informację z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert lub równoważne oświadczenie (jeśli dotyczy). Dokumenty składane
w formie kopii(kserokopii) wymagają poświadczenia adnotacją: za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oferty -Nie spełnienie
któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na
podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/niespełna. -Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. -Ponadto Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnictwo powinno: 1) jednoznacznie określać postępowanie, do
którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, 2) wymieniać wszystkich
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 3) każdy z
tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. -Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o
których mowa w tymże rozdziale składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio
że: · nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -Dokumenty,
które winny być załączone do oferty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa)
Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy w obrocie gospodarczym. Dokumenty ww. muszą być złożone w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem
(§ 4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. - Dz. U. z
2006r., Nr 87, poz.605).


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest
specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod
adresem: SIWZ udostępnione jest na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.pakosc.pl oraz w siedzibie zamawiającego - pokój nr 18, I piętro ul.
Rynek 4, 88-170 Pakość..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 15.12.2009 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Pakości (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4, 88-170
Pakość.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu składania ofert).


 


SIWZ adaptacja_szkoly_na_mieszkania_z_13.11.2009 (247kB) pdf


dokumentacja techniczna (1168kB) pdf

przedmiar (11kB) pdf
rzut_parteru_1 (499kB) pdf
elewacja1 (307kB) pdf
rzut_parteru_2 (184kB) pdf
rzut_piętra_1 (657kB) pdf
rzut_piętra_2 (203kB) pdf
specyfikacja techniczna (4959kB) pdf
zapytanie (118kB) pdf
wyjaśnienie (121kB) pdf
przedmiar1 (153kB) pdf
stolarka (107kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (13 listopada 2009, 10:26:13)

Ostatnia zmiana: Sylwia Cimer-Bronder (28 grudnia 2009, 17:18:29)
Zmieniono: udzielenie zamowienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1638