zamówienie na:

„Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne- dostawa materiałów budowlanych z wyłączeniem stolarki okiennej”

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/XV/PN/09
wartość: --------------
termin składania ofert: 18 grudnia 2009  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne- dostawa materiałów budowlanych z wyłączeniem stolarki okiennej”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość (oferta nr 1) opiewająca na kwotę brutto: 129 460,65 zł.Umowę zawarto w dniu 28.12.2009r. 
Pakość: Adaptacja części budynku po byłej

Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne- dostawa materiałów

budowlanych z wyłączeniem stolarki okiennej
Numer ogłoszenia: 240123 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na

lokale mieszkalne- dostawa materiałów budowlanych z wyłączeniem

stolarki okiennej.II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

44111000-1- materiały budowlane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych

z wyłączeniem stolarki okiennej- zgodnie z zakresem zaznaczonym kolorem

zielonym w załącznikach t.j. przedmiary robót właściwe dla

następujących branż:

-budowlana -sanitarna i c.o.

-wod.-kan. i c.w.

-elektryczna.

UWAGA! Jeśli w przedmiarach jest mowa o robotach budowlanych czy

usługach należy brać pod uwagę tylko dostawę materiałów wymienionych w

poszczególnych pozycjach.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji.

Wymagany okres gwarancji na materiały wynosi 24 miesiące od dnia

odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag)

protokołu końcowego..II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - należy

  potwierdzić w oświadczeniu na jednym arkuszu (załącznik nr 2 SIWZ).

  Wykonawca oświadcza, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania

  określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

  obowiązek posiadania takich uprawnień,

  b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

  wykonanie zamówienia,

  d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

  stosownie do art. 24 ustawy (załącznik nr 2 SIWZ).

  e) wymagany termin wykonania - do dnia 31 grudnia 2009r f) wymagany

  okres gwarancji na materiał - 24 miesiące od daty odbioru końcowego.

  2. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

  spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

  oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści

  załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki

  wykonawca spełnił..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć

  wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

  postępowaniu:
  1.Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę

  warunków art. 22 ust. 1 od pkt 1 do pkt 4 i nie podlegania wykluczeniu

  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 (zał. Nr 2 do

  SIWZ)

  2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do

  ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania

  oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia ;

  Za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6

  miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument

  wystawiony w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzony przez organ

  wydający, przy czym w przypadku wystawienia przez urzędy miejskie,

  gminy poświadczeń, zaświadczeń, iż dany podmiot nadal figuruje w

  rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Zamawiający przypomina,

  iż taki dokument jest ważny łącznie z wpisem do ewidencji i w takim

  przypadku należy złożyć do oferty oba dokumenty.

  3.oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenie

  zdrowotne i społeczne na rzecz ZUS i płatnościami na rzecz właściwego

  dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego (zał. Nr 3 do SIWZ)

  4.wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć

  podwykonawcom, lub stosowne oświadczenie w przypadku nie korzystania z

  podwykonawców (zał. Nr 4 do SIWZ), 5.przedstawienie aprobat

  technicznych i certyfikatów na materiały, które wymagają takich

  dokumentów.

  6. Zaakceptowany wzór umowy zawarty w formularzu ofertowym (zał. Nr 5)

  7. Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarami zaznaczonymi kolorem

  zielonym przez Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski przy ul. Rynek 4 w Pakości (88-170), pok. 18.IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2009 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

siwz (197kB) pdf

opis (85kB) pdf

OBMIARSANIT (1568kB) pdfPRZEDMSANIT (1568kB) pdf

RYSUNEK 1 (104kB) pdf

RYSUNEK 2 (74kB) pdf

RYSUNEK 3 (132kB) pdf

RYSUNEK 4 (156kB) pdf

RYSUNEK 5 (207kB) pdf

SPEC.CO (113kB) pdf

Przedmiar budowlany (1543kB) pdf

Dokumentacja techniczna budowlana (7161kB) pdf

Specyfikacja techniczna budowlana (4029kB) pdf

Dokumentacja techniczna elektryczna (5033kB) pdf

Przedmiar elektryczna (1091kB) pdf

Projekt budowlany wod.-kan. (4850kB) pdf

Przedmiar wod.-kan. (738kB) pdf

Specyfikacja techniczna wod.-kan. (1343kB) pdf
SPROSTOWANIE (118kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (10 grudnia 2009, 15:32:10)

Ostatnia zmiana: Sylwia Cimer-Bronder (28 grudnia 2009, 17:04:47)
Zmieniono: informacja o udzieleniu zamowienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1402