zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Mogileńskiej 17/28 w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz nieruchomości gruntowej położonej w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, a także nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Błonie w Pakości – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.11.4.2017.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 4 stycznia 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 5 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  




Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.); uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. Poz. 2867), uchwały Nr XXVI/281/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 157/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości
Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość lokalową nr 28 o pow. 47,10 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 157/3 o pow. ca 0,1900 ha, KW nr BY1I/00018412/4, B – tereny mieszkaniowe, położoną w m. Wielowieś gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 402 w części o pow. ok. 0,8000 ha (pow. ca 1,8779 ha), KW nr BY1I/00011187/8, RV i Bi – grunty orne klasy V oraz inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia z możliwością wydzielenia terenu pod ogródki działkowe, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 395 w części o pow. 0,0700 ha (pow. ca 0,1551 ha), KW nr TIIK65, RV i Bi – grunty orne klasy V oraz inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia z możliwością wydzielenia terenu pod ogródki działkowe, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 396/21 w części o pow. 0,1500 ha (pow. ca 0,3239 ha), KW nr BY1I/00002155/9, RV i Bi – grunty orne klasy V oraz inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia z możliwością wydzielenia terenu pod ogródki działkowe, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (14 grudnia 2017, 12:27:37)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik (5 stycznia 2018, 12:32:20)
Zmieniono: informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264