zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Mogileńskiej 17/2 w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Św. Jana, ul. Szkolnej, ul. Rynek 17, ul. Fabrycznej (ewidencyjnie Rybitwy) w Pakości oraz w m. Rybitwy gm. Pakość – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.5.2.2018.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 27 lutego 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 28 lutego 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.); uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 2867), oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości
Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość lokalową nr 2 o pow. 53,60 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 78/8 w części o pow. 10 m2 (pow. ca 0,2880 ha), KW nr BY1I/00026589/4, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Św. Jana 12-14 w Pakości, przeznaczoną w części do wydzierżawienia na siedlisko pod kiosk, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 43/2 w części o pow. 3,75 m2 (pow. ca 0,5186 ha), KW nr BY1I/00037673/0, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Szkolnej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części pod baner reklamowy, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 176/6 o pow. ca 0,2317 ha, KW nr BY1I/00078893/7, Bi, RV – inne tereny zabudowane oraz grunty orne klasy V, położoną przy ul. Rynek 17 w Pakości, przeznaczoną w częściach do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 105/53 w części o pow. 0,0300 ha (pow. ca 1,4040 ha), KW nr BY1I/00032396/9, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Fabrycznej w Pakości (ewidencyjnie Rybitwy), przeznaczoną w części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 106/7 w części o pow. 4,5 m2 (pow. ca 0,0156 ha), KW nr BY1I/00023136/3, dr – droga, położoną w m. Rybitwy, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części pod tablicę reklamową na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal


metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (6 lutego 2018, 15:17:41)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik (28 lutego 2018, 07:37:45)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338