zamówienie na:

Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.7.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano: dla cz. 1 (budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, grzewczej i elektroenergetycznej oraz przyłączem kanalizacyjnym) ofertę złożoną przez: Investon24 Sp. z o. o., Sp. K., ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259, 87-100 Toruń, za cenę: 3.829.605,00 zł brutto; dla cz. 2 (dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku Przedszkola) ofertę złożoną przez: Investon24 Sp. z o. o., Sp. K., ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259, 87-100 Toruń, za cenę: 221.968,01 zł brutto. 
Ogłoszenie nr 524601-N-2018 z dnia 2018-02-28 r. 

Gmina Pakość: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak
Nazwa projektu lub programu 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
NiePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
NieInformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
NieW przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, krajowy numer identyfikacyjny 9235078300000, ul. ul. Rynek  4 , 88170   Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 5666073 (74), 5666089, e-mail asiaz@pakosc.pl, faks 525 666 075. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaTak 
www.bip.pakosc.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
ElektronicznieNie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami proponuje się umieścić w dwóch kopertach, oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
Adres: 
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat- pok. nr 5.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” 
Numer referencyjny: KIO.271.1.7.2018.MG 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego jednokondygnacyjnego budynku wolnostojącego pełniącego funkcję budynku nauki i oświaty w miejscowości Pakość, na działce nr 402 wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, grzewczej i elektroenergetycznej, przyłączem kanalizacyjnym, oraz wyposażeniem budynku Przedszkola. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
• CZĘŚĆ 1- budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, grzewczej i elektroenergetycznej oraz przyłączem kanalizacyjnym.
1) OGÓLNY OPIS Nowo projektowany budynek przedszkola składa się z zabudowy parterowej, niepodpiwniczonej o wysokości kondygnacji 3,80m (3,00m do sufitu podwieszanego), wysokość budynku od najniżej usytuowanego wejścia do ściany attykowej na dachu 5,15 m (budynek niski). Obiekt o prostej dwuprzestrzennej bryle przykryty został stropodachem z papą termozgrzewalną. Wejście główne będzie zlokalizowane w elewacji frontowej wzdłuż północnej granicy działki. Projektowany budynek swoją bryłą i układem elewacji nawiązuje do sąsiadującej architektury (istniejącego budynku szkoły). Obiekt mieścić się będzie na działce należącej do Inwestora w miejscowości Pakość na dz. nr ew. 402. Na działce nie przewidziano żadnych wyburzeń. Bilans powierzchni: Pow. użytkowa [m2] 923,92 m2 Pow. komunikacji [m2 266,38m2
2) STAN ISTNIEJACY- LOKALIZACJA Obiekt zlokalizowany będzie w miejscowości Pakość, na działce o nr 402, woj. kujawsko– pomorskie, pow. Inowrocławski. Na terenie działki znajdują się zabudowania (budynek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich). Teren w większości porośnięty jest nawierzchnia trawiastą, występuje też niska roślinność. Teren jest ogrodzony. Fragment działki przeznaczony pod inwestycję, jest w chwili obecnej pokryty zielenią nieuporządkowaną, chaotyczną, rośnie tam trawa nieuporządkowana zieleń niska bez walorów kompozycyjnych. Rosnący drzewostan nie kolidujące z projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu, które pozostaną w stanie niezmienionym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Błonie) od strony północnej.
3) STAN PROJEKTOWANY Układ urbanistyczny- projekt zakłada budowę budynku wolnostojącego w centralnej części działki należącej do Inwestora. Projektowany obiekt nie będzie wprowadzał dysharmonii w otaczającej zabudowie. Istniejący układ komunikacyjny nie ulegnie przebudowie. Ukształtowanie terenu- nie przewiduje się zmiany w wysokościowej konfiguracji terenu. Zieleń- projekt ingeruje w istniejącą zieleń oraz w nawierzchnię ubitej gleby poprzez budowę nowego obiektu.
BILANS POWIERZCHNI BILANS TERENU m2 % POWIERZCHNIA DZAŁKI 18779 m2 100% POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (ZIELEŃ) 12526m2 67% POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 1350 m2 7% POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ 844m2 4,5% POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 1197m2 6,4% POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJĄCA 2289m2 12% TARAS- DESKA 66m2 0,4% NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 315m2 1,7% PIASKOWNICA 192m2 1% • CZĘŚĆ 2- dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku Przedszkola. Zakres części zamówienia obejmuje dostawę mebli i urządzeń do miejsca montażu, ich montaż/instalacje i rozmieszczenie w miejscu użytkowania.
1) Wyposażenie musi: a) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszystkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, b) jako przedmiot przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych, c) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r., o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016r., poz. 2047 z późn. zm.), d) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017r., poz. 149 z późn. zm.), e) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. 2) W przypadku wystąpienia w trakcie montażu mebli kolizji uniemożliwiającej prawidłowy montaż- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia kolizji i dostosowania mebla do pomieszczenia na własny koszt i bez dodatkowego wynagrodzenia. 3) Wykonawca przed realizacją dostawy zobowiązany jest uzgodnić kolorystykę poszczególnych mebli z Zamawiającym. 4) Dostawa i montaż nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym i Wykonawcą. Szczegółowy opis części zamówienia wg załącznika nr 9- wyposażenie. 2. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. 
II.5) Główny kod CPV: 45214100-1 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV45000000-745111200-045315100-945330000-945331000-639161000-839130000-239141000-237426000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2018-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Na potwierdzenie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Na potwierdzenie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów:
a)dotyczy cz. 1: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000.000,00 PLN; 
Informacje dodatkowe W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp, minimum jeden Wykonawca albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek. Konieczność ich spełnienia odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. Uwaga: na termin składania ofert Wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ), który jest wstępną deklaracją jego spełnienia. W przypadku, gdy Zamawiający dokona oceny ofert i wyłoni ofertę najkorzystniejszą wezwie Wykonawcę, który ją złożył do przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu; 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Na potwierdzenie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów:
a) dotyczy cz. 1: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; Wykonawca na potwierdzenie posiadanego doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał z należytą starannością 3 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku/budynków lub budynku/budynków użyteczności publicznej, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto- (załącznik nr 5 do SIWZ).
dotyczy cz. 2: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz podaniem ich wartości i przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zastały wykonane lub są wykonane należycie , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Wykonawca na potwierdzenie posiadanego doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał minimum jedną dostawę mebli lub wyposażenia kuchni lub mebli i wyposażenia kuchni o wartości brutto co najmniej 100.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
b) dotyczy cz. 1- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj. że dysponuje co najmniej: - jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości; - jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości; - jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót elektrycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanym i w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: Uwaga: na termin składania ofert Wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ), który jest wstępną deklaracją jego spełnienia. W przypadku, gdy Zamawiający dokona oceny ofert i wyłoni ofertę najkorzystniejszą wezwie Wykonawcę, który ją złożył do przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu; Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej określone w art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Osoby, o których mowa powyżej wskazane przez Wykonawcę na spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu muszą być tymi samymi osobami, które będą kierowały budową w trakcie przedmiotowego zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
cz. 1 przedmiotu zamówienia
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
cz. 2 przedmiotu zamówienia
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości i przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zastały wykonane lub są wykonane należycie , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4.1. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5.1. stosuje się. 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający, żąda wniesienia wadium w wysokości: część 1: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), część 2: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 t.j. i 2260 oraz z 2017r. poz. 1089) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Pakości 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia i godziny składania ofert, będzie figurowało na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kopię ww. dokumentu należy dołączyć do oferty. 7. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich, pod warunkiem, że będzie obejmować w swojej treści zobowiązanie obejmujące wszystkich Wykonawców i zabezpieczać złożoną ofertę. 8. Oferta, której wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 2. Szczegółowy zakres istotnych zmian umowy został określony we wzorze umowy (załącznik nr 7 osobno dla części 1 i części 2). 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-15, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:1
Nazwa: budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, grzewczej i elektroenergetycznej oraz przyłączem kanalizacyjnym.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) OGÓLNY OPIS Nowo projektowany budynek przedszkola składa się z zabudowy parterowej, niepodpiwniczonej o wysokości kondygnacji 3,80m (3,00m do sufitu podwieszanego), wysokość budynku od najniżej usytuowanego wejścia do ściany attykowej na dachu 5,15 m (budynek niski). Obiekt o prostej dwuprzestrzennej bryle przykryty został stropodachem z papą termozgrzewalną. Wejście główne będzie zlokalizowane w elewacji frontowej wzdłuż północnej granicy działki. Projektowany budynek swoją bryłą i układem elewacji nawiązuje do sąsiadującej architektury (istniejącego budynku szkoły). Obiekt mieścić się będzie na działce należącej do Inwestora w miejscowości Pakość na dz. nr ew. 402. Na działce nie przewidziano żadnych wyburzeń. Bilans powierzchni: Pow. użytkowa [m2] 923,92 m2 Pow. komunikacji [m2 266,38m2
2) STAN ISTNIEJACY- LOKALIZACJA Obiekt zlokalizowany będzie w miejscowości Pakość, na działce o nr 402, woj. kujawsko– pomorskie, pow. Inowrocławski. Na terenie działki znajdują się zabudowania (budynek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich). Teren w większości porośnięty jest nawierzchnia trawiastą, występuje też niska roślinność. Teren jest ogrodzony. Fragment działki przeznaczony pod inwestycję, jest w chwili obecnej pokryty zielenią nieuporządkowaną, chaotyczną, rośnie tam trawa nieuporządkowana zieleń niska bez walorów kompozycyjnych. Rosnący drzewostan nie kolidujące z projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu, które pozostaną w stanie niezmienionym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Błonie) od strony północnej.
3) STAN PROJEKTOWANY Układ urbanistyczny- projekt zakłada budowę budynku wolnostojącego w centralnej części działki należącej do Inwestora. Projektowany obiekt nie będzie wprowadzał dysharmonii w otaczającej zabudowie. Istniejący układ komunikacyjny nie ulegnie przebudowie. Ukształtowanie terenu- nie przewiduje się zmiany w wysokościowej konfiguracji terenu. Zieleń- projekt ingeruje w istniejącą zieleń oraz w nawierzchnię ubitej gleby poprzez budowę nowego obiektu.
BILANS POWIERZCHNI BILANS TERENU m2 % POWIERZCHNIA DZAŁKI 18779 m2 100% POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (ZIELEŃ) 12526m2 67% POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 1350 m2 7% POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ 844m2 4,5% POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 1197m2 6,4% POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJĄCA 2289m2 12% TARAS- DESKA 66m2 0,4% NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 315m2 1,7% PIASKOWNICA 192m2 1% - Nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych oraz przedmiar, stanowiące załącznik do SIWZ (dot. cz. 1). 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214100-1, 45111200-0, 45315100-9, 45330000-9, 45331000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Okres udzielonej gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:2 
Nazwa: dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku Przedszkola
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres części zamówienia obejmuje dostawę mebli i urządzeń do miejsca montażu, ich montaż/instalacje i rozmieszczenie w miejscu użytkowania. 1) Wyposażenie musi: a) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszystkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, b) jako przedmiot przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych, c) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r., o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016r., poz. 2047 z późn. zm.), d) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017r., poz. 149 z późn. zm.), e) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. 2) W przypadku wystąpienia w trakcie montażu mebli kolizji uniemożliwiającej prawidłowy montaż- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia kolizji i dostosowania mebla do pomieszczenia na własny koszt i bez dodatkowego wynagrodzenia. 3) Wykonawca przed realizacją dostawy zobowiązany jest uzgodnić kolorystykę poszczególnych mebli z Zamawiającym. 4) Dostawa i montaż nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym i Wykonawcą. Szczegółowy opis części zamówienia wg załącznika nr 9- wyposażenie. 2. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39161000-8, 39130000-2, 39141000-2, 37426000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Okres udzielonej gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:SIWZ_Przedszkole (501kB) pdf
zał_do_SIWZ_formularze_oświadczenia (114kB) word
zał_4_grupa_kapitałowa (53kB) word
zał_7_wzór_umowy_część1 (392kB) pdf
zał_7_wzór_umowy_część2 (292kB) pdf
Przedmiar (542kB) pdf
DOKUMENTACJA
Ogrodzenie (2338kB) pdf
Nawierzchnia_bezpieczna (3505kB) pdf
Zestawienie_drzwi (477kB) pdf
Zestawienie_okien_i_ścian_szklanych (506kB) pdf
Elewacja_pn_i_pd (541kB) pdf
Elewacja_wsch_zach (567kB) pdf
Trawa (610kB) pdf
zał_wyjaśnienia_z_postępowania_unieważnionego (290kB) pdf

Zestawienie_wyposażenia (367kB) pdf
Zestawienie_wyposażenie_edyt (62kB) word
Zał_nr_10_wykaz_wykonanych_dostaw (71kB) word

wyjaśnienie_treści_SIWZ_1 (248kB) pdf

Przedmiar_poprawiony_budowl (99kB) pdf
Przedmiar_poprawiony_instalacje (257kB) pdf

wyjaśnienie_treści_SIWZ_2 (284kB) pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert (296kB) pdf

Informacja_o_wyborze_oferty (640kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Gromek
Opublikował: Magdalena Gromek (28 lutego 2018, 14:08:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (27 marca 2018, 15:00:33)
Zmieniono: Publikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1233