zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Barcińskiej 22/4 w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 36 w Pakości i w m. Wojdal gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Szerokiej 12, ul. Barcińskiej w Pakości, a także w m. Kościelec gm. Pakość – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.3.3.2018.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 20 kwietnia 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.); uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 2867); uchwały Nr XXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 36, położonej w Pakości przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; uchwały Nr XXIX/315/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wojdal gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 85/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość; uchwały Nr XIV/148/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 189/2, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w Pakości przy ul. Szerokiej 12 oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości
Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 29 marca 2018 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość lokalową nr 4 pow. 46,42 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Barcińskiej 22 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 93/6 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 36, oznaczoną jako działka nr 256, o pow. ca 0,0325 ha, KW nr BY1I/00021204/7, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 85/2 o pow. ca 0,1194 ha, KW nr BY1I/00026587/0, RV i RVI – grunty orne klasy V i VI, położoną w m. Wojdal gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 189/2 w części o pow. 0,0048 ha, (pow. ca 0,0789 ha), KW nr BY1I/00023176/5, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio do niej przyległej, na czas określony do dnia 31 października 2026 r.;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 399/3 w części o pow. 10,00 m2 (pow. ca 0,2210 ha), KW nr BY1I/00046600/4, RVI – grunty orne klasy VI, położoną przy ul. Barcińskiej w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia pod tablicę reklamową, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 264/5 w części o pow. 0,0061 ha (pow. ca 0,0757 ha), KW nr BY1I/00037892/1, Br-RIVa – grunty rolne zabudowane oraz grunty orne klasy IVa, położoną w m. Kościelec, gm. Pakość, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (29 marca 2018, 12:34:01)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik (20 kwietnia 2018, 10:01:29)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 299