zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy) oraz nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.22.6.2018.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono nabywcę lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 oraz nabywcę prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 105/52. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 20, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 
Pakość, 12 września 2018 r.
KIO.6840.22.10.2018.NF
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 4 września 2018 r. I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość, prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy) oraz nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość.

I. Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 4 września 2018 r. od godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem była:

- sprzedaż lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 o powierzchni 0,3561 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BY1I/00067899/9. Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 19.700,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), dz. nr 105/52 o pow. 0,0352 ha, KW nr BY1I/00032396/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100);

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, dz. nr 20, o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa i RIVb (grunty orne klasy IVa i IVb). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).
 
II. Do udziału w części jawnej przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2, uprawniona była osoba, która uprzednio złożyła pisemną ofertę i wpłaciła wadium w ustalonej wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, zatem:
 • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 1
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 0
III. Do udziału w części jawnej przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), dz. nr 105/52 o pow. 0,0352 ha, uprawniona była osoba, które uprzednio złożyła pisemną ofertę i wpłaciła wadium w ustalonej wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, zatem:
 • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 1
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 0
IV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nabywcą lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2, został Pan Piotr Lewandowski z Pakości, który zaoferował kwotę nabycia w wysokości 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

V. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nabywcą prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 105/52, został Pan Paweł Kaźmierczak z Pakości, który zaoferował kwotę nabycia w wysokości 12.120,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100).

VI. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 20, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 12 września 2018 r. na okres 7 dni.
Pakość, 1 sierpnia 2018 r.
KIO.6840.22.6.2018.NF
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490); uchwały nr XXIV/225/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr I, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość; uchwały nr XXX/323/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy, oznaczonej jako działka nr 105/52, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz uchwały nr XXIX/316/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 20, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 1 sierpnia 2018 r.
I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na:


- sprzedaż lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 o powierzchni 0,3561 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BY1I/00067899/9. Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 19.700,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), dz. nr 105/52 o pow. 0,0352 ha, KW nr BY1I/00032396/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100);

- sprzedaż nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, dz. nr 20, o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa i RIVb (grunty orne klasy IVa i IVb). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

I. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone, ani nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania.
Przedmiotowe tereny nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość”, przyjętym uchwałą nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r.:
- dz. nr 243/2 znajduje się w jednostce miejskiej 1.1 staromiejska, strefa śródmiejska - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o znaczeniu gminnym;
- dz. nr 105/52 znajduje się w jednostce miejskiej 1.5 – tereny zabudowy mieszkaniowej (z przewagą zabudowy wielorodzinnej) z towarzyszącymi usługami;
- dz. nr 20 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 4 – grunty rolne chronione (klas I-III) oraz tereny realizacji zagospodarowania o funkcjach gospodarczych.
Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla działki nr 105/52 została wydana decyzja o warunkach zabudowy KIO.6730.65.6.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

III. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.

IV. Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Sposób ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% – dot. dz. nr 105/52.

V. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert. Wysokość, formy, termin i miejsce wniesienia wadium, termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. złożenie pisemnej oferty, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.
 2. wpłacenie wadium - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, najpóźniej w terminie składania ofert tj. do 31 sierpnia 2018 r., do godz. 13:00, w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu, w razie nie złożenia oferty lub wygrania przetargu przez inną osobę. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
VI. Termin i miejsce części jawnej przetargu:
część jawna przetargu odbędzie się w dniu 4 września 2018 r. – w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17, od godz. 10:00
(lokal użytkowy nr I – 10:00; dz. nr 105/52 – 10:30; dz. nr 20 – 11:00).

VII. Informacje dodatkowe:
 1. Cena za poszczególną nieruchomość uzyskana w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 2. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
 3. Burmistrzowi Pakości przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
VIII. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:
 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88, w godzinach pracy Urzędu.
 2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz www.pakosc.pl w zakładce: sprzedaż nieruchomości.
REGULAMIN I WARUNKI
I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego

na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne Gminy Pakość,
prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość
do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej
oraz nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

1. Podstawą przeprowadzenia przetargu jest uchwała nr XXIV/225/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr I, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość, uchwała nr XXX/323/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy, oznaczonej jako działka nr 105/52, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz uchwała nr XXIX/316/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 20, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z:
 • art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.);
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490);
 • niniejszym regulaminem i warunkami przetargu.
3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Pakości, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.

4. Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego jest:

- sprzedaż lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 o powierzchni 0,3561 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BY1I/00067899/9. Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 19.700,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość
do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), dz. nr 105/52 o pow. 0,0352 ha, KW nr BY1I/00032396/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100);

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, dz. nr 20, o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa i RIVb (grunty orne klasy IVa i IVb). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

Przedmiotowe tereny nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość”, przyjętym uchwałą nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r.:
- dz. nr 243/2 znajduje się w jednostce miejskiej 1.1 staromiejska, strefa śródmiejska - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o znaczeniu gminnym;
- dz. nr 105/52 znajduje się w jednostce miejskiej 1.5 – tereny zabudowy mieszkaniowej (z przewagą zabudowy wielorodzinnej) z towarzyszącymi usługami;
- dz. nr 20 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 4 – grunty rolne chronione (klas I-III) oraz tereny realizacji zagospodarowania o funkcjach gospodarczych.
Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla działki nr 105/52 została wydana decyzja o warunkach zabudowy KIO.6730.65.6.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

5.1. Oferta przetargowa powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
 3. umowę spółki cywilnej, o ile oferta składana jest przez spółkę/wspólników spółki cywilnej,
 4. podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 7. oświadczenie, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości oraz jej stan prawny i faktyczny,
 8. oferowaną cenę nieruchomości (postąpienie minimalne nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
 9. podpis oferenta,
 10. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
 11. pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę zaoferowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu – w przypadku, gdy do przetargu przystępują osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej).
5.2. Pisemną ofertę należy złożyć, w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu.

6. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
W części jawnej przetargu Komisja Przetargowa:
 1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium lub zwolnienia od tego obowiązku,
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert (w przypadku przetargu ograniczonego: spełnienie warunku ograniczenia) oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
 5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
 6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium.

7. Każdy z uczestników przetargu, bądź ich reprezentant, zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami oraz wyciąg z KRS potwierdzający kompetencje osób udzielających pełnomocnictwa.

8. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu oferty, które:
 1. zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,
 2. zostały złożone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych określonych w pkt 5.1. niniejszego regulaminu,
 4. nie zawierają daty sporządzenia oferty,
 5. nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny zakupu nieruchomości,
 6. są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia,
 7. są ofertami warunkowymi.
9. Komisja Przetargowa w części niejawnej:
 1. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
 2. sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem,
 3. występuje z wnioskiem do Burmistrza Pakości o zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu.
10. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej ceny.

11. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Wówczas Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

12. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

13. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

14. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Informacja o wyniku przetargu zostanie wywieszona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, na okres 7 dni.

15. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

16. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. W przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

17. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Urząd Miejski w Pakości. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości
i skutkować będzie przejściem wadium na rzecz Sprzedającego.

18. Zapłata, oferowanej na przetargu, ceny za nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy notarialnej.

19. Wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi kupujący.

20. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny wyższej
od wywoławczej, a także, gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

21. Burmistrz Pakości zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Uczestnikowi przetargu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej.

22. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Pakości. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o wyniku przetargu pisemnego.

23. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Pakości, wstrzymuje czynności związane
ze zbyciem nieruchomości.

24. Burmistrz Pakości może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 1 sierpnia 2018 r.
Zdjęto w dniu...........................

{druk_oferty} (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (1 sierpnia 2018, 12:33:35)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik (12 września 2018, 09:10:00)
Zmieniono: informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 396