zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych, położonych przy ul. Barcińskiej 22/3 oraz przy ul. Mieleńskiej 16/4 w Pakości – przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży, a także nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonej do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.5.8.2018.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 19 września 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 20 września 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.); uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 2867); uchwały Nr XVIII/115/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów mienia komunalnego; uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 53/25, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości
Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość lokalową nr 3 o pow. 44,12 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Barcińskiej 22 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 93/6 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • nieruchomość lokalową nr 4 o pow. 32,81 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Mieleńskiej 16 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 108/1 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 76/20 o pow. ca 0,2165 ha, KW nr BY1I/00022812/9, Br-RV – grunty rolne zabudowane klasy V, położoną przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem magazynowo-składowym, oznaczoną jako działka nr 53/25 o pow. ca 0,2862 ha, KW nr BY1I/00039857/8, Br-RII – grunty rolne zabudowane klasy II, położoną w m. Wielowieś gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 53/20 o pow. ca 0,0388 ha, KW nr BY1I/00022813/6, Br-RII – grunty rolne zabudowane klasy II, położoną w m. Wielowieś gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.
Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (29 sierpnia 2018, 13:45:27)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (20 września 2018, 10:35:45)
Zmieniono: Publikacja informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 299