zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Inowrocławskiej, ul. Barcińskiej, ul. Rynek oraz ul. Szerokiej 12 w Pakości, a także w m. Węgierce gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.26.2.2018.NF-B
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 25 października 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 26 października 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.); uchwały Nr XIV/148/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 189/2, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w Pakości przy ul. Szerokiej 12 oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 4 października 2018 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 3/148 w części o pow. 0,0060 (pow. ca 0,0664 ha), KW nr BY1I/00026083/7, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia w drodze przetargowej jako siedlisko pod garaż wraz z drogą dojazdową, na okres 10 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 33/3 o pow. ca 0,0298 ha, KW nr BY1I/00023290/0, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Barcińskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia pod działalność gospodarczą – plac manewrowy, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 33/5 o pow. ca 0,0879 ha, KW nr BY1I/00023290/0, RV i VI – grunty orne klasy V i VI, położoną przy ul. Barcińskiej w Pakości, przeznaczoną w częściach do wydzierżawienia pod działalność gospodarczą – budynek handlowo-usługowy oraz plac manewrowy, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 159/2, w części o pow. 0,0056 ha (pow. ca 0,0730 ha), KW nr BY1I/00023070/2, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Rynek w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 189/2 w części o pow. 0,0280 ha (pow. ca 0,0789 ha), KW nr BY1I/00023176/5, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na czas określony do dnia 31 października 2026 r.;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 20 o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, RIVa i IVb – grunty orne klasy IVa i IVb, położoną w m. Węgierce, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 12, w części o pow. 0,1600 ha (pow. ca 0,4054 ha), KW nr BY1I/00075261/7, dr – droga, położoną w m. Węgierce, gm. Pakość, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.
Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal


metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (4 października 2018, 14:07:08)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik (26 października 2018, 08:41:53)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 279