zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości oraz w m. Wojdal gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Mieleńskiej w Pakości oraz w m. Węgierce gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia a także nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Mogileńskiej i Inowrocławskiej w Pakości – przeznaczonych w części do użyczenia

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
nr sprawy: KIO.6840.24.6.2018.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 4 grudnia 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 5 grudnia 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.); uchwały Nr XXXIII/358/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako dz. nr 50/10, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość; uchwały Nr XXXIII/357/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wojdal gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 86/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 13 listopada 2018 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 50/10 o pow. ca 0,0084 ha, KW nr BY1I/00022091/8, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Szkolnej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 86/3 o pow. ca 0,0918 ha, KW nr BY1I/00026587/0, dr – drogi, położoną w m. Wojdal gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 108/5 w części o pow. 0,0260 ha (pow. ca 0,0840 ha), KW nr BY1I/00027109/3, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Mieleńskiej w Pakości, przeznaczoną w części do wydzierżawienia w drodze przetargu na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 10 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 20 o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, RIVa i IVb – grunty orne klasy IVa i IVb, położoną w m. Węgierce, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze przetargu na cele rolnicze, na okres 5 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 230/12 w części o pow. 1,44 m2 (pow. ca 0,1416 ha), KW nr BY1I/00016062/1, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Mogileńskiej w Pakości, przeznaczoną w części do użyczenia na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, pod lokalizację pojemnika na odzież używaną, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 3/175 w części o pow. 1,44 m2 (pow. ca 0,4062 ha), KW nr BY1I/00026518/6, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, przeznaczoną w części do użyczenia na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, pod lokalizację pojemnika na odzież używaną, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (13 listopada 2018, 13:16:57)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik (5 grudnia 2018, 10:30:29)
Zmieniono: informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1685