zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonych jako dz. nr 33/3 i 33/5, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.13.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 2 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Barcińska - dz. nr 33/3 oraz 33/5 
Pakość, 10 stycznia 2020 r.

INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 2 stycznia 2020 r. II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 2 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej:
- dz. nr 33/3 o pow. ca 0,0298 ha, KW nr BY1I/00023290/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 13.800,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100);
- dz. nr 33/5 o pow. ca 0,0879 ha, KW nr BY1I/00023290/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RV i VI (grunty orne klasy V i VI). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 45.600,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych 00/100);
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 1 października 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

I. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonej jako dz. nr 33/3, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 4 wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 4
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
II. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonej jako dz. nr 33/5, uprawniona była osoba, która uprzednio wpłaciła wadium w ustalonej wysokości: 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 3 wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 3
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
III. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonych jako dz. nr 33/3 oraz 33/5 została Pani Katarzyna Pawelska z Pakości, oferując kwoty nabycia w wysokości brutto: 16.840,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) za dz. nr 33/3 oraz 46.060,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) za dz. nr 33/5.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 10 stycznia 2020 r. na okres 7 dni.


Pakość, 18 listopada 2019 r.
KIO.6840.23.13.2019.N.F.-B.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonych jako dz. nr 33/3 oraz 33/5, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 18 listopada 2019 r.
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej:
- dz. nr 33/3 o pow. ca 0,0298 ha, KW nr BY1I/00023290/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 13.800,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100);
- dz. nr 33/5 o pow. ca 0,0879 ha, KW nr BY1I/00023290/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RV i VI (grunty orne klasy V i VI). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 45.600,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 1 października 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) – dot. dz. nr 33/3,
2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) – dot. dz. nr 33/5,

do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 13:00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.

5. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi
na rzecz Sprzedającego.

8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.

10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.


Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń 


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 18 listopada 2019 r.
Zdjęto w dniu...........................

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (18 listopada 2019, 09:48:09)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (10 stycznia 2020, 12:06:12)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 563