zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonych jako: dz. nr 25/1, dz. nr 27/5 oraz dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.2.1.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 18 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawcę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako dz. nr 25/1, dz. nr 27/5 oraz dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Giebnia gm. Pakość.  
Pakość, 28 lutego 2022 r.
KIO.6845.2.8.2022.N.F.-B.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 18 lutego 2022 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 25/1, dz. nr 27/5 oraz dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 18 lutego 2022 r. od godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 25/1 o pow. ca 14,4900 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosiła: 8.456,25 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 25/100) za okres 9 miesięcy.

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb, V i W (grunty orne klasy IVa, IVb, V i grunty pod rowami), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosiła: 10.725,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) za okres 9 miesięcy.

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/6 o pow. ca 8,3298 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb, V, W i Ws (grunty orne klasy IVa, IVb, V, grunty pod rowami i grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosiła: 4.950,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) za okres 9 miesięcy.

I. Do udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 25/1, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 7 wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 9
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
II. Do udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 7 wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 9
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
III. Do udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/6, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 7 wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 9
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
IV. W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą nieruchomości gruntowych oznaczonych jako dz. nr 25/1, dz. nr 27/5 oraz dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Giebnia gm. Pakości, został Pan Waldemar Goliwąs z Wielowsi, oferując kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości brutto: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) – dot. dz. nr 25/1, w wysokości brutto: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) – dot. dz. nr 27/5 oraz w wysokości brutto: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) – dot. dz. nr 27/6, za okres 9 miesięcy.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 28 lutego 2022 r. na okres 7 dni.

Pakość, 17 stycznia 2022 r.
KIO.6845.2.1.2022.N.F.-B.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 17 stycznia 2022 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 25/1 o pow. ca 14,4900 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 8.456,25 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 25/100) za okres 9 miesięcy.

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb, V i W (grunty orne klasy IVa, IVb, V i grunty pod rowami), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 10.725,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) za okres 9 miesięcy.

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2022 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/6 o pow. ca 8,3298 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb, V, W i Ws (grunty orne klasy IVa, IVb, V, grunty pod rowami i grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 4.950,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) za okres 9 miesięcy.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r. od godz. 9:00 (dz. nr 25/1– 9:00, dz. nr 27/5 – 9:15, dz. nr 27/6 – 9:30) w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

3. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane, Burmistrz Pakości zastrzega prawo zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.

4. Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w przetargu.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

- 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) – dot. dz. nr 25/1,
- 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) – dot. dz. nr 27/5,
- 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) – dot. dz. nr 27/6,

do dnia 14 lutego 2022 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu wydzierżawienia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

7. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Gminy Pakość.

9. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 3070487.

11. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dni 17 stycznia 2022 r.
Zdjęto w dniu...........................

{mapa_Giebnia} (281kB) pdf

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (17 stycznia 2022, 11:30:53)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (28 lutego 2022, 13:36:14)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219