zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Mielno, stanowiących własność Gminy Pakość oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych odpowiednio przy ul. Inowrocławskiej oraz Fabrycznej, 88-170 Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 6 sierpnia 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 06 sierpnia 2007r. I publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Mielno, stanowiących własność Gminy Pakość oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych odpowiednio przy ul. Inowrocławskiej oraz Fabrycznej, 88-170 Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa, wyłoniono następujących nabywców nieruchomości znajdujących się odpowiednio w m. Mielno: dz. nr 9/16 o pow. 786 m2 + 1/14 udziału w działce nr 9/30 oraz 9/17 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce nr 9/30 - nabywca Maciej Kiszka ze Żnina, dz. nr: 9/21 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce nr 9/30 i dz. nr 9/22 o pow. 800 m2 o + 1/14 udziału w działce nr 9/30 - nabywca Dorota Demska z Torunia; dz. nr 9/26 o pow. 740 m2 + 1/14 udziału w działce nr 9/30 - nabywca Andrzej Mączkowski z Jezuickiej Strugi; ul. Fabryczna - prawo użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 105/41 o pow. 53 m2, własność Skarb Państwa, nabył Marcin Przybyło z Pakości. Sprzedaż pozostałych nieruchomości na podstawie przepisów art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił wymaganego wadium i w konsekwencji nie przystąpił do przetargu.  
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108), uchwały nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 1999r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, uchwały nr XXV/163/97 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 1997r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek na terenie miasta Pakość po byłym "Linum", uchwały nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Fabrycznej, stanowiących własność Skarbu Państwa

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 05 lipca 2007r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w m. Mielno, 88-170 Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość, które zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość stanowią obszar rolniczo - rekreacyjny: mieszkalnictwo i usługi z zakresu mieszkalnictwa letniskowego:

· dz. nr 9/16 o pow. 786 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 6.570,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 660,00 PLN;

· dz. nr 9/17 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 7.260,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 730,00 PLN;

· dz. nr 9/18 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 7.830,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 790,00 PLN;

- dz. nr 9/19 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 8.390,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 840,00 PLN;

· dz. nr 9/20 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 8.950,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 900,00 PLN;

· dz. nr 9/21 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 9.550,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 960,00 PLN;

· dz. nr 9/22 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 10.110,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 1020,00 PLN;

· dz. nr 9/23 o pow. 787 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 6.580,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 660,00 PLN;

· dz. nr 9/24 o pow. 760 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 6.920,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 700,00 PLN;

· dz. nr 9/25 o pow. 750 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 7.370,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 740,00 PLN;

· dz. nr 9/26 o pow. 740 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 7.790,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 780,00 PLN;

· dz. nr 9/27 o pow. 729 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 8.190,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 820,00 PLN;

· dz. nr 9/28 o pow. 719 m2 + 1/14 udziału w działce 9/30, KW nr 30556
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 8.620,00 PLN (zw. z podatku VAT);
Wadium w wysokości: 870,00 PLN;

- prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 3/162 o pow. 15939 m2, KW nr 35638, położonej przy ul. Inowrocławskiej, 88-170 Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenach przemysłowych; Cena wywoławcza - 282.000,00 PLN (w tym 22% VAT)
Wadium w wysokości: 28.200,00 PLN;

- prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 105/39 o pow. 39 m2, KW nr 32396, położonej przy ul. Fabrycznej, 88-170 Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod mieszkalnictwo i działalność usługową;
Cena wywoławcza - 1.830,00 PLN (w tym 22% VAT)
Wadium w wysokości: 190,00 PLN.

- prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 105/40 o pow. 39 m2, KW nr 32396, położonej przy ul. Fabrycznej, 88-170 Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod mieszkalnictwo i działalność usługową;
Cena wywoławcza - 1.830,00 PLN (w tym 22% VAT)
Wadium w wysokości: 190,00 PLN.

- prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 105/41 o pow. 53 m2, KW nr 32396, położonej przy ul. Fabrycznej, 88-170 Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod mieszkalnictwo i działalność usługową;
Cena wywoławcza - 2.453,00 PLN (w tym 22% VAT)
Wadium w wysokości: 250,00 PLN.

1. Przetarg odbędzie się 06 sierpnia 2007 r. od godz. 10.00 - działki w Mielnie, 11.00 - działka przy ul. Inowrocławskiej, 11.15 - działki przy ul. Fabrycznej, w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. Nr 17.

2. Ostateczna cena przedmiotowych nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w/w wadium do dnia 02 sierpnia 2007r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu wadium) na konto Urzędu nr 50817010340000030320000040 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.

Informacje dodatkowe: W przypadku wpłaty wadium, którego wartość jest najwyższa z wszystkich ustalonych w przetargu, po nie wygraniu licytacji, uczestnik ma prawo przeznaczyć jego wartość na poczet zakupu innej o niższym wadium. Warunek ten dotyczy najwyższego wadium ustalonego dla działek w Mielnie i odrębnie dla najwyższego wadium dla działek położonych przy ul. Fabrycznej.

4. Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone.

6. Brak jest informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem są powyższe nieruchomości.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 89.

10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (5 lipca 2007, 08:24:38)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (7 sierpnia 2007, 16:09:29)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2816