Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
  • zalogowanie się do CEIDG (www.ceidg.gov.pl), wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie,
  • zalogowanie się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy, 
  • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy, 
  • pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie, gmina przekształca go na wniosek elektroniczny, 
  • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy, podpis musi być notarialnie potwierdzony. 
1. Opis:
Wpis do CEIDG, zmiana wpisu w CEIDG, wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku ze strony internetowej CEIDG znajdującej się pod adresem: www.ceidg.gov.pl.

2. Wymagane dokumenty (formularze do pobrania):
 
Formularze i instrukcje do pobrania z serwisu CEIDG
 
3. Opłaty:
Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
 
4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Pakości
pok. nr 16 (I piętro)
tel. 525666088
 
5. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
 
6. Termin i sposób załatwienia:
Organ dokonuje przetworzenia wniosku w dokument elektroniczny i przekazuje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki jako organu ewidencyjnego. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 11:46:45)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (13 marca 2012, 14:51:03)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12297