Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy

1. Opis:
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Decyzja o warunkach zabudowy. Wniosek (88kB) pdf Wniosek edytowalny (163kB) plik

2. Wymagane dokumenty:
  • 2 szt. mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (granica obszaru oddziaływania winna obejmować teren równy trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszy jednak niż 50 metrów,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wykazem właścicieli działek przyległych
  • kserokopię warunków technicznych zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną lub umowy,
  • dowód opłaty skarbowej - opłata na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu Miejskiego
  • decyzja o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

3. Opłaty:

  • 107,00 zł - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy.
  • Opłata skarbowa nie dotyczy spraw z zakresu budownictwa mieszkaniowego

4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Pakości, pok. nr 13, I piętro, tel. (52) 566 60 90

5. Podstawa prawna:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

6. Termin odpowiedzi:
2 miesiące od daty złożenia wniosku.

7. Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy poprzez Burmistrza Pakości.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 11:44:00)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 października 2012, 11:09:59)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12769