Wyniki wyszukiwania

XIX/166/2012 (Trafność: 8.98)

[...] nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [...]

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - wydanie wniosku o wpisanie/wypisanie/zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej (odpady komunalne) (Trafność: 8.31)

[...] danych w rejestrze działalności regulowanej (odpady komunalne), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i [...]

XV/138/2020 (Trafność: 7.80)

[...] nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [...]

XV/141/2020 (Trafność: 6.26)

[...] mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym [...]

XIX/167/2012 (Trafność: 2.83)

[...] właścicieli nieruchomości:a) niesegregowane odpady komunalne pozostałe;b) selektywnie zbierane:- szkło bezbarwne i kolorowe;- papier i tekturę;- tworzywa sztuczne;- odpady biodegradowalne i zielone;- popiół (w miesiącach październik-kwie [...]

XIV/143/2016 (Trafność: 2.64)

[...] niezamieszkałych, na których powstają odpady i są one zbierane w sposób selektywny:120 dm3 - 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)240 dm3 - 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)1100 dm3 – 60 zł (słownie: sześćdzi [...]

XXVI/279/2017 (Trafność: 2.64)

[...] elektryczny i elektroniczny,4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,5) zużyte opony,6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,7) odpady zielone,8) papier,9) szkło,10) metale,11) tworzywa sztuczne,12) odpady ulegające bi [...]

XXVI/280/2017 (Trafność: 2.57)

[...] frakcje:1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;4) zużyte opony;5) odpady zielone;6) papier;7) szkło;8) metale;9) tworzywa sztuczne;10) odpady [...]

XV/157/2016 (Trafność: 2.32)

[...] następujące frakcje:niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;szkło;tworzywa sztuczne;metale;papier i tekturę;opakowania wielomateriałowe;odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;popiół (cały rok);zużyty sprzęt elektryczny [...]

XIV/142/2016 (Trafność: 2.29)

[...] następujące frakcje:niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;szkło;papier i tekturę;tworzywa sztuczne;metale;opakowania wielomateriałowe;odpady ulegające biodegradacji;popiół (cały rok);meble i odpady wielkogabarytowe;zużyty sprzęt [...]